Οι διατάξεις για την Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Οι διατάξεις για την Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Στην  περίπτωση των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, το ισχύον καθεστώς προσδιορίζεται από την υπ΄αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Ε/6984/3-4-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 480/Β/18-4-2006), η οποία τροποποίησε τις προηγούμενες αποφάσεις ΔΙΑΔΠ/Α/13190/02 (ΦΕΚ 896/Β/16-7-2002) και ΔΙΑΔΠ/Α/16959/02 (1189/Β/12-9-2002).

Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας και χορηγείται, εφόσον προκύπτει η πραγματική εγκατάσταση στους δήμους ή τις κοινότητες αντίστοιχα. Η χορήγηση της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας ρυθμίζεται στη διάταξη του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006