Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κηπούπολη του Δήμου Περιστερίου

Αριθμ. απόφ. 72/2016 – ΦΕΚ B 881 – 01.04.2016

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κηπούπολη του Δήμου Περιστερίου, ημέρα Τετάρτη, της Β ́ Αθηνών.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 9η/10−03−2016 θέμα 8ο)
αποφασίζει ομόφωνα:

Την εκ περιτροπής ανά τετράμηνο λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κηπούπολη, του Δήμου Περιστερίου, της Β ́ Αθηνών, ημέρα Τετάρτη, αρχής γενομένης από την θέση 1 και εν συνεχεία στις θέσεις 2 και 3 ως εξής:

1. Στην Οδό Ευκαλύπτων (από την οδό Περικλέους έως την οδό Πευκών) και στην οδό Βασιλικών (από την οδό Ευκαλύπτων έως την οδό Γερανίων)

2. Στην οδό Κηπουπόλεως (από την οδό Μαργαρίτας έως και 30 μέτρα πριν την οδό Ανθέων)

3. Στην οδός Υακίνθου (από την οδό Περικλέους έως οδό Πευκών), και στην οδό Βασιλικών (από την οδό Υακίνθου έως την οδό Αρτέμιδος (πλατεία) και επί της οδού Αρτέμιδος 15 μέτρα από την οδό Υακίνθου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ