Προσλήψεις στον δήμο Αλίμου – 75 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον δήμο Αλίμου

Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών57 ΥΕ εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων.
13 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ (κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου).
4 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ και Ε (κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου).
1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν σχετική Αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, δηλαδή έως 30.03.2018, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος (οδός Αριστοτέλους 53).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30.03.2018