Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Καλαμαριάς

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Καλαμαριάς

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στο Δήμο Καλαμαριάς, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξειςΟ δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Καλαμαριάς και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η εκπροσώπηση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του υπό την ιδιότητα του ως συνηγόρου και η παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων. Επίσης, στα καθήκοντά του θα είναι η έκδοση γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων, που χρήζουν επιλύσεως, προς τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και η παροχή υποστήριξης επί των νομικών θεμάτων πρωτίστως (αλλά όχι αποκλειστικώς) των Διευθύνσεων Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον, η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους.

Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο δικηγόρος υποχρεούται να τις παρέχει συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, χωρίς άλλη αμοιβή. Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Δήμο Καλαμαριάς, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα, Τ.Κ. 55132 , υπεύθυνη κα Κουιμτζίδου τηλ. 2313314247), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα