ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ. Πρόσληψη 20 ατόμων

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα (Οκτώβριο 2014)

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες