Δρομολόγηση πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης ηλικίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 9/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 21/23.02.2017
Τροποποίηση του π.δ/τος 05/2015 «Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών – οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας» (Α 4)

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 5/2015 (Α’4) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός πρόσθετων διαδικασιών ελέγχου, όρων και προϋποθέσεων δρομολόγησης επιβατηγών και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων, που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν, εντός του έτους που υποβάλουν αίτηση για επιθεώρηση, ηλικία:
α) τριάντα (30) ετών, από το έτος καθέλκυσής τους, για να δραστηριοποιούνται μεταξύ των λιμένων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος καθώς και μεταξύ νησιωτικών λιμένων της, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001,
β) τριάντα πέντε (35) ετών, από το έτος καθέλκυσης τους, για να δραστηριοποιούνται μεταξύ των ηπειρωτικών λιμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 164 του ν.δ. 187/1973 ‘Περί Κώδικος δημοσίου ναυτικού δικαίου’.».
2. Στο άρθρο 1 του π.δ. 5/2015 (Α’4) προστίθενται νέοι παράγραφοι 3 και 4 ως ακολούθως :
«3. Η πλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος διαπιστώνεται, για την πρώτη φορά εφαρμογής του, κατόπιν επιθεώρησης των επιβατηγών και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων της παραγράφου 1, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί πριν την έναρξη της δρομολογιακής περιόδου όπως προσδιορίζεται και ισχύει στο ν. 2932/2001, εντός του χρονικού διαστήματος αποκλειστικά από την 01η Αυγούστου έως και την 20η Οκτωβρίου του έτους αίτησης δρομολόγησης. Σε περιπτώσεις πλοίων τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 175/1988 (Α’ 77) όπως ισχύει, απαιτείται να επιθεωρηθούν στην ξηρά πριν την 01η Αυγούστου, η απαίτηση αυτή δύναται, κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατάξεων και για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, να υλοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή, το δε αντίστοιχο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) με το οποίο θα εφοδιασθεί το πλοίο θα έχει ισχύ το αργότερο μέχρι την 20 Οκτωβρίου του έτους της αίτησης δρομολόγησης.
4. Για τα επόμενα έτη δραστηριοποίησης των πλοίων, η πλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος διαπιστώνεται κατά τον χρόνο της ετήσιας επιθεώρησης αυτών.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 104/2016 – ΦΕΚ A 189 – 12.10.2016
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών – οχηματαγωγών (Ε/Γ- Ο/Γ), επιβατηγών – ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγών – οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ – Ο/Γ – ΤΑΧ) και δυναμικώς υποστηριζόμενων (ΔΥΣ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 5/2015 – ΦΕΚ A 4 – 13.01.2015
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών – οχηματαγωγών (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας