Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Αποτελέσματα για πρόσληψη 1500 Ειδικών Φρουρών και ενστάσεις

Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Αποτελέσματα για πρόσληψη 1500 Ειδικών Φρουρών και ενστάσεις

Αποτελέσματα Προκήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία 1500 Ειδικών ΦρουρώνΑνακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τη δημοσίευση των πινάκων κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικών Φρουρών ΕΛΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικών Φρουρών ΕΛΑΣ, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών.

Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6270-ογ΄ από 06-08-2019 προκήρυξης.

Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο ΑΜΚΑ, η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

Πίνακας υποψηφίων κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα για πρόσληψη ως Ειδικών Φρουρών ΕΛΑΣ (κατά φθίνουσα σειρά μορίων)

 

 

Πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα (ένας υποψήφιος)

 

Σχετικά:

Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Προκήρυξη για προσλήψεις. Προσόντα και δικαιολογητικά

Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών ΕΛΑΣ

Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού για πρόσληψη 1500 Ειδικών Φρουρών