Εκλογική αποζημίωση σε υπαλλήλους της ΓΓ Μέσων Ενημέρωσης – ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Αριθ. 17556 – ΦΕΚ Β 1235 – 15.05.2014

Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 και 134 παρ. 1 του ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) όπως ισχύει.
β) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89).
γ) Του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10 του ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).
δ) Του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄).
ε) Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, ΦΕΚ 98Α΄).
ζ) Την υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διενέργεια των παραπάνω εκλογών προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και σε μη εργάσιμες ημέρες οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 07-130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και ΚΑΕ 5262, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (58.500,00 €).
4. Το έγγραφο με υπ’ αριθ. 264/30.4.2014 της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης,

αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, κατά τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, που προσφέρουν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας των εργασίμων ημερών, καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα- Κυριακές και αργίες).

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στο συνεργείο της προηγούμενης παραγράφου σε ποσό τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €) συνολικά, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ανωτέρω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014. Η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας- Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης.

4. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία Εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ