ΕΟΠΥΥ. Αποζημίωση δαπάνης νοσηλίου – τροφείου σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας της ΕΕΤΑΑ

ΕΟΠΥΥ
Θέμα: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ»

Στο πλαίσιο απόδοσης νοσηλίου-τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ, σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, σας ενημερώνουμε ότι για όσα Κέντρα ήταν εντεταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, αναδρομικά από 1/1/2015 και για το διάστημα στο οποίο το πρόγραμμα έχει λήξει μέχρι 31/12/2015, μπορούν οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα στα παραπάνω Κέντρα-δομές να εισπράττουν το προβλεπόμενο για παραμονή ημερήσια φροντίδα 8ωρών νοσήλιο-τροφείο από τα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στων οποίων την αρμοδιότητα εμπίπτει γεωγραφικά ο τόπος κατοικίας των ασφαλισμένων καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Φωτοαντίγραφο του μηνιαίου εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ», όπως αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση των αναδόχων φορέων-δομών με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., υπογεγραμμένο από το γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα και θεωρημένο από τη δομή.
2) Γνωμάτευση-πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή άλλο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας (ΙΚΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ,  Νομαρχιακή Υγειονομική Επιτροπή κ.ο.κ.) που λειτουργούσε πριν τα ΚΕΠΑ και δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.
3) Τιμολόγιο ανά μήνα
4)Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα που να δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης το ποσό που αναγράφεται στο εκδοθέν παραστατικό.
5) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της δομής.
6) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης της δομής με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
7) Εξουσιοδότηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα προς το νόμιμο εκπρόσωπο της δομής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία με την οποία να εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος να καταθέσει στα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα παραπάνω δικαιολογητικά και να εισπράξει αντί του άμεσα ασφαλισμένου το προβλεπόμενο νοσήλιο διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας του ΑμεΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για το έτος 2016 και για όσους συνεχίσουν να παρακολουθούν προγράμματα στις συγκεκριμένες δομές, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο 30044/26-06-2012 του ΕΟΠΥΥ.
Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΚΔΗΦ και τις λοιπές δομές που παρείχαν υπηρεσίες Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας στα πλαίσια του Προγράμματος και που ως ανάδοχη υλοποίησής του είχαν υπογράψει σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ στον οποίο αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης της κάθε δομής.