ΕΟΠΥΥ. Παράταση έως 30-06-2016 των συμβάσεων παρόχων υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι 07/01/2016

Θέμα: «Παράταση συμβάσεων παρόχων υγείας»

Με το άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 184/Α/30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δόθηκε παράταση της ισχύος των συμβάσεων όλων των παρόχων υγείας έως τις 30/06/2016.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη η παράταση έως τις 30/06/2016, αφορά την ισχύ των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ των «ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, Πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί.» Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.

Οι συμβάσεις μεταξύ ΕΟΠΥΥ και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της Γ3γ/οικ.98494/21.12.2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β 2816)

Σε συνέχεια της ανωτέρω Πράξης «η ισχύς των υφισταμένων μεταξύ οδοντοτεχνιτών και του ΕΟΠΥΥ συμβάσεων παρατείνονται μέχρι τις 30/6/2016.»

Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Σωτήριος Μπερσίμης
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς