Επιχορήγηση για εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες

Επιχορήγηση για εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες

Δράση επιχορήγησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες

 

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΣχετικάΕπιχορήγηση για αντικατάσταση σε κατοικίες του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο

 

Για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) η επιχορήγηση είναι 100%

 

H ΕΔΑ Αττικής αποτελεί τον φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης.

Οι υποψήφιοι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν – οι ίδιοι ή οι εξουσιοδοτημένοι για τις ανάγκες της δράσης εκπρόσωποι αυτών – την αίτηση επιχορήγησης καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, λαμβάνοντας αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΔΑ Αττικής για την υποβολή ερωτημάτων και παροχή διευκρινίσεων επί της δράσης στο e-mail: [email protected]

 

Δικαιούχοι καταναλωτές και επιλέξιμες κατοικίες

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ωφελούμενοι της δράσης):

Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).

Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση, μέχρι τις 08 Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης στις 07/10/2020, την προηγούμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης).

Πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 1:

Πίνακας 1

Α/Α Κατηγορία ωφελούμενων Ποσοστό επιχορήγησης

1α Ατομικό Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 20.000€ 65%
1β Οικογενειακό Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 30.000€ 65%

2 Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 100%

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επιλέξιμες κατοικίες

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη στη δράση εφόσον πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

Είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία(1).

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή από τρίτο με δωρεάν παραχώρηση (όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1). Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.

Βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής, σε σημείο με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2), και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ Αττικής.

Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου σε λειτουργία.

Δεν έχει λάβει άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα, καθώς και δεν έχει ενταχθεί ή δεν έχει αιτηθεί ένταξη για χρηματοδότηση σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.

(1) Σημείωση: Σε μια πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες, και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων βάσει του κριτηρίου εισοδήματος του πίνακα 1.

Πίνακας 2. Δήμοι Αττικής που συμμετέχουν στη δράση

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔOΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) ΦΥΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – Α.Ι. ΡΕΝΤΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΓΕΡΑΚΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προϋπολογισμός και διάρκεια υλοποίησης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 4.689.000 €. H δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους είναι έως την 28 Μαΐου 2021, και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή το σύνολο διαθέσιμων πόρων αυτής. Η ΕΔΑ Αττικής θα τηρήσει σειρά προτεραιότητας (η σειρά προτεραιότητας αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης και στη δέσμευση του προϋπολογισμού και δεν εξασφαλίζει την καταβολή επιχορήγησης).

Η διάρκεια υλοποίησης για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης ορίζεται με βάση την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης ως εξής:

30 Ιουλίου 2021, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση εγκατάστασης έλαβε χώρα έως και την 30η Ιουνίου 2021,
28 Ιανουαρίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση έλαβε χώρα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021,
29 Ιουλίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση έλαβε χώρα από την 2η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Ύψος επιχορήγησης – Ποιες δαπάνες καλύπτει

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φ.α. σε κατοικίες επιχορηγείται σε ποσοστό 65% (ή 100% στις περιπτώσεις δικαιούχων Κ.Ε.Α.) του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού(1) (Ε.Π.) και σύμφωνα με τα κάτωθι ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα (συμπ. ΦΠΑ).

Εγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα-καυστήρα P (kW) Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ) (€)

Έως και 35kW 4.000 €
Άνω των 35kW έως και 50kW 6.500 €
Άνω των 50kW έως και 100kW 11.500 €
Άνω των 100kW έως και 200kW 16.000 €
Άνω των 200kW 21.500 €

(1) Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (Ε.Π.) καθορίζεται σύμφωνα με τα παραστατικά των αναδόχων εγκαταστατών.

Επισημάνσεις:

Αν ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι υψηλότερος του Ανώτατου Επιλέξιμου Π/Υ, τότε οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται με ιδία συμμετοχή.
Ο ωφελούμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχόν πρόγραμμα επιδότησης εσωτ. εγκαταστάσεων θέρμανσης φ.α. της ΕΔΑ Αττικής.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επιμερίζεται βάσει των χιλιοστών σε κάθε διαμέρισμα/ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (κατοικία ή τυχόν επαγγελματικό χώρο). Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν για το ποσό που τους αντιστοιχεί την επιχορήγηση που αναλογεί στην κατηγορία ωφελουμένων που ανήκουν.
Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που δεν είναι επιλέξιμες, καθώς και όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων του παραπάνω πίνακα συμμετέχουν στη δαπάνη με ίδια συμμετοχή.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε:

1.Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης.

2. α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κλπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Σημείωση:

Το άθροισμα δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500€.
Το άθροισμα δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Το ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στη δράση με εξαίρεση τη δαπάνη για τα (2α) και (2β), η οποία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης.
Mη επιλέξιμες δαπάνες για επιχορήγηση είναι:

Οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ)
Κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.
Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα (αλλά μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ).
Πως δίνεται η επιχορήγηση
Ο ωφελούμενος για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καταβάλλει στον ανάδοχο μόνο τη δική του συμμετοχή. Το ποσό επιχορήγησης θα αποδοθεί στον ανάδοχο (εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής εξοπλισμού και κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης) από την ΕΔΑ Αττικής μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης.

Δικαιολογητικά της δράσης

Πίνακας 1: Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης συμμετοχής

α/α Είδος δικαιολογητικού Πρότυπο δικαιολογητικό
1 Αίτηση συμμετοχής στη δράση
2 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων συμμετοχής στη δράση και συγκατάθεσης συλλογής προσωπικών δεδομένων αιτούντος
3 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4 Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
5 Φωτοαντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)
5β Υπεύθυνη δήλωση χρήστη επιλέξιμης κατοικίας (μόνο για δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες ή χρήσης από συγκύριο ή επικαρπωτή)
6 Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
7 Φωτοντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
8α Πρακτικό γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας (μόνο για κεντρική θέρμανση)
8β Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή (αποδοχής όρων, υποβολής παραστατικών δαπανών) (μόνο για κεντρική θέρμανση)
9 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο)
10α Έκθεση ενεργειακής επιθεώρησης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου
10β Φύλλο ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου
11 Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου
12 Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά
13 Φωτοαντίγραφο πλέον πρόσφατου Εντύπου Ε2 ή Υ/Δ του αιτούντα (μόνο για δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες)
Σημείωση: Στην περίπτωση πολυκατοικίας τα δικαιολογητικά 2 έως 7 απαιτούνται για όλους τους ιδιοκτήτες θερμαινόμενων κατοικιών που αιτούνται επιχορήγησης.

Πίνακας 2: Δικαιολογητικά πιστοποίησης επιχορηγούμενης εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου

α/α Είδος Δικαιολογητικού Πρότυπο Δικαιολογητικό
1-13 Όλα τα δικαιολογητικά του Πίνακα 1 για τη συμμετοχή στη δράση
14 Δελτίο προιόντος (κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ)
15 Έντυπο καταγραφής εσωτ. εγκατάστασης φ.α. – Ολοκλήρωσης Έργου
16 Φωτοαντίγραφα παραστατικών λιανικών συναλλαγών αναδόχου/ων
17 Φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (πληρωμή αναδόχου από ωφελούμενο)
18 Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση καταβολής επιχορήγησης στον ανάδοχο/ους
19 Φωτοαντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης
20 Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης εσωτ. εγκατάστασης φ.α. (τμήμα τεχνικής περιγραφής)
21 Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης εγκατάστασης φυσικού αερίου
22 Φωτοαντίγραφο φύλλου ανάλυσης καύσης συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου
Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης.

 

Αναλυτικά τα ΒΗΜΑΤΑ της διαδικασίας εφαρμογής της δράσης

ΒΗΜΑ 1: Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση – Υποβολή δικαιολογητικών
Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ίδιος ή ο εξουσιοδοτημένος για τις ανάγκες της δράσης εκπρόσωπος αυτού) καταθέτει στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν καθορισμένου ραντεβού (καλώντας στο 11322), την αίτηση συμμετοχής στη δράση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ΕΔΑ Αττικής εκδίδει στον καταναλωτή σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δικαιολογητικών είναι η ύπαρξη εγκεκριμένης αίτησης σύνδεσης φυσικού αερίου για την εν λόγω κατοικία.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση συμμετοχής πολυκατοικίας / μονοκατοικίας / διαμερίσματος στη δράση.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, όπου η αίτηση αφορά κεντρική θέρμανση, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτητών των θερμαινόμενων κατοικιών της πολυκατοικίας (διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ένας εκ των ιδιοκτητών που αιτείται επιχορήγηση στην αίτηση).

2. Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση, συγκατάθεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αιτούντος/ων, και συναίνεσης για την αποστολή των στοιχείων του προς διασταύρωση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι δικαιούχος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.). Η Υπεύθυνη Δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης συμμετοχής στη δράση.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του/των αιτούντος/ων.

4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του/των αιτούντος/ων.

5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του/των αιτούντος/ων. Στην περίπτωση όπου η επιλέξιμη κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από συγκύριο / (συν)επικαρπωτή του αιτούντος, αντί του Ε1 απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της επιλέξιμης κατοικίας, όπου δηλώνει ότι η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

6. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) του/των αιτούντος/ων.

7. Φωτοντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης) της κατοικίας όπου θα γίνει η εγκατάσταση φυσικού αερίου (για την πιστοποίηση ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο).

8. Σε περίπτωση πολυκατοικίας επιπρόσθετα απαιτούνται:

α) Πρακτικό γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας για λήψη απόφασης εγκατάστασης συστήματος φυσικού αερίου (συγκεκριμένης μορφής)

β) Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή/εκπροσώπου πολυκατοικίας για την αποδοχή των όρων της δράσης, την υποβολή των παραστατικών δαπανών, και την εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορηγείται από τη δράση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας τα δικαιολογητικά 2 έως 7 απαιτούνται για όλους τους ιδιοκτήτες θερμαινόμενων κατοικιών που αιτούνται την επιχορήγηση.

9. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο (από όπου προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόμιμα).

10. Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης και φύλλο ανάλυσης καύσης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου (εκδίδεται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)).

11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου (υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο και από τον ανάδοχο/ους).

12. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται ή τυχόν ζητηθούν για για τον έλεγχο των αιτήσεων.

13. Πρόσθετα δικαιολογητικά μόνο για δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες:

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου Εντύπου Ε2 (κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) του αιτούντα (επικαρπωτής/πλήρης κύριος κατοικίας) ή σε περίπτωση πρόσφατης παραχώρησης Υ/Δ του αιτούντα για την παραχώρηση.

Επισημάνσεις σχετικά με την κατάθεση

(1) Η αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκομιστεί το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών (με την επίφύλαξη του σημείου 4). Η παραλαβή των δικαιολογητικών σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται έγκριση της επιχορήγησης (δέσμευση ποσού). Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στο στάδιο ελέγχου (βήμα 2) της αίτησης μόνο εφόσον έχει παραληφθεί το σύνολο των δικαιολογητικών.

(2) Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική κατάθεση είναι τα 1 και 2, δηλαδή η αίτηση συμμετοχής στη δράση και η υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής.

(3) Στην Υ/Δ αποδοχής των όρων συμμετοχής είναι απαραίτητη η συμπλήρωση έγκυρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του αιτούντα.

(4) Ειδικά τα δικαιολογητικά 9 και 10 μπορούν να υποβληθούν στην ΕΔΑ Αττικής και αργότερα κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου.

ΒΗΜΑ 2: Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών – Προέγκριση αίτησης και δέσμευση ποσού επιχορήγησης
Η ΕΔΑ Αττικής:

Ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής.
Ενημερώνει εγγράφως, με ηλεκτρονική επιστολή* και ταχυδρομικά, τον αιτούντα αν είναι ή όχι επιλέξιμος για επιχορήγηση.
Ταυτόχρονα, στην περίπτωση επιλεξιμότητας, δεσμεύει το ποσό επιχορήγησης που προκύπτει με βάση την οικονομική προσφορά
Σημείωση:

Η ΕΔΑ Αττικής θα ενημερώνει τον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής/ΥΔ αποδοχής των όρων) σχετικά με την ύπαρξη ελλείψεων ή απαίτηση διορθώσεων επί των δικαιολογητικών.

*Στην ίδια διεύθυνση θα αποστέλλεται στον αιτούντα και η ενημέρωση για τον αν κρίθηκε επιλέξιμος ή όχι για την επιχορήγηση.

ΒΗΜΑ 3: Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης – Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
Ο αιτών καταναλωτής, μετά την προέγκριση της αίτησης συμμετοχής του, προχωρά στην υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης η ΕΔΑ Αττικής απορρίπτει εγγράφως τη συμμετοχή στη δράση και αποδεσμεύει το ποσό επιχορήγησης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην τοποθέτηση του μετρητή φυσικού αερίου. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος εγκαταστάτης (επιλογής του καταναλωτή) προχωρά στην κατάθεση της μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση της μελέτης ο ανάδοχος προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Σημείωση

(Ο αιτών δύναται να προσκομίσει την σύμβαση σύνδεσης ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη δράση ή να έχει υπογράψει τη σύμβαση σύνδεσης πρωτύτερα (και μετά τις 08/10/20) και μετέπειτα να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής.

ΒΗΜΑ 4: Τεχνικός έλεγχος εσωτ. εγκατάστασης και Έκδοση άδειας χρήσης φ.α.
Με την κατασκευή της εσωτ. εγκατάστασης ο ανάδοχος υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό («Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar»). Μετά τον τεχνικό έλεγχο η ΕΔΑ Αττικής ενεργοποιεί την εσωτ. εγκατάσταση και εκδίδει την Άδεια Χρήσης της εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου.

ΒΗΜΑ 5α: Έκδοση παραστατικών λιανικών συναλλαγών από τον ανάδοχο
Ο ανάδοχος εκδίδει προς τον ωφελούμενο (σε περίπτωση πολυκατοικίας προς τον εκπρόσωπο των δικαιούχων, όπως αυτός έχει οριστεί στην αίτηση συμμετοχής στη δράση) τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών.

Αποδεκτά είναι τα κάτωθι παραστατικά:

1. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (ή ισοδύναμο παραστατικό επί πιστώσει βάσει ΕΛΠ) για την προμήθεια εξοπλισμού/υλικών προς τον ωφελούμενο/εκπρόσωπο πολυκατοικίας.

Αναγράφονται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου / εκπροσώπου (ή διαχείρισης) πολυκατοικίας
Η ημερομηνία έκδοσης και η διεύθυνση παράδοσης (ταύτιση με τη δ/νση επιλέξιμης κατοικίας)
Η λιανική τιμή πώλησης κάθε είδους πωλούμενου εξοπλισμού / υλικού [αναλυτική περιγραφή είδους (π.χ. σωληνογραμμή, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, λοιπά υλικά, εξαρτήματα, αυτοματισμοί, κλπ), τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα κλπ.), ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία]
Το ΗΚΑΣΠ του σημείου σύνδεσης
2. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ή ισοδύναμο παραστατικό επί πιστώσει βάσει ΕΛΠ) για τις υπηρεσίες και εργασίες εγκατάστασης προς τον ωφελούμενο / εκπροσώπου πολυκατοικίας.

Αναγράφονται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου / εκπροσώπου (ή διαχείρισης) πολυκατοικίας
Η ημερομηνία έκδοσης και η διεύθυνση παράδοσης (ταύτιση με τη δ/νση επιλέξιμης κατοικίας)
Το είδος και η αξία κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας (πχ. μελέτη, επίβλεψη, εργασίες κατασκευής)
Το ΗΚΑΣΠ του σημείου σύνδεσης

Σημείωση:

Τα παραστατικά πρέπει να έχουν ημ/νια έκδοσης μετά την ημ/νια υποβολής της αίτησης συμμετοχής, και πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στην επιχορηγούμενη από τη δράση εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Τα αντίγραφα των παραστατικών πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του αναδόχου.

ΒΗΜΑ 5β: Επιβεβαίωση ύψους επιχορήγησης και καταβολή συμμετοχής ωφελούμενου – Υποβολή δικαιολογητικών
Ο ωφελούμενος πριν την καταβολή ιδίων κεφαλαίων προς τον ανάδοχο, οφείλει να επιβεβαιώσει με την ΕΔΑ Αττικής το ύψος της επιχορήγησης που δικαιούται να λάβει. Η ΕΔΑ Αττικής επιβεβαιώνει το ύψος επιχορήγησης εκδίδοντας το «Έντυπο Καταβολής Επιχορήγησης».

Το έντυπο καταβολής θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον ωφελούμενο (στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής/ΥΔ αποδοχής των όρων).

Ο ωφελούμενος προχωρά στην πληρωμή του αναλογούντος ποσού προς τον ανάδοχο. Η πληρωμή πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής συναλλαγής και πιστοποιείται με την προσκόμιση φωτοαντίγραφου παραστατικού/ων (π.χ. καταθετηρίου στον τραπεζικό λογαριασμό του/των αναδόχου/ων, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας).

Σημείωση: Στην περίπτωση όπου ο ωφελούμενος έχει ήδη προβεί σε πληρωμή του αναδόχου, το έντυπο καταβολής επιχορήγησης συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία παραστατικών λιανικών συναλλαγών ή/και σχετικών Υ/Δ και παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής.

Ο ωφελούμενος υποβάλλει τα φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής στην ΕΔΑ Αττικής. Τα αντίγραφα των παραστατικών θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του αναδόχου.

Επίσης υποβάλλει την «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση για την καταβολή του επιχορηγούμενου ποσού» προς τον/τους ανάδοχο/ους.

ΒΗΜΑ 6:. Πιστοποίηση επιχορηγούμενης εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου και Κσταβολή επιχορήγησης στον ανάδοχο

Η ΕΔΑ Αττικής διενεργεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιεί την εσωτ. εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Δικαιολογητικά πιστοποίησης

Αίτηση συμμετοχής στη δράση
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων συμμετοχής, συγκατάθεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αιτούντος/ων.
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αιτούντος/ων..
Φωτοαντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) αιτούντος/ων.
Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) αιτούντος/ων.
Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας/ων αιτούντος/ων.
Για πολυκατοικίες: α) Φωτοαντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης, β) Υ/Δ διαχειριστή
Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας κατοικίας (ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο).
Έκθεση επιθεώρησης και φύλλο ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτ. εγκατάστασης φ.α. κατοικίας.
Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα αναγκαία δικαιολογητικά.
Για δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες: φωτοαντίγραφο πρόσφατου εντύπου Ε2 αιτούντος ή σε περίπτωση πρόσφατης παραχώρησης Υ/Δ του αιτούντα για την παραχώρηση.
Δελτίο προϊόντος από όπου προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για το σύστημα καυστήρα – λέβητα.
Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου – Ολοκλήρωσης Έργου υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον αιτούντα.
Φωτοαντίγραφα παραστατικών λιανικών συναλλαγών (αποδείξεις λιανικής πώλησης και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών) αναδόχου/ων βάσει εντύπου καταγραφής εσωτ. εγκατάστασης φ.α.
Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής.
Υ/Δ – Εξουσιοδότηση για την καταβολή επιχορήγησης στον ανάδοχο/ους.
Φωτοαντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης.
Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης εσ. εγκατάστασης φ.α.(τμήμα τεχνικής περιγραφής).
Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης εγκατάστασης φ.α..
Φωτοαντίγραφο φύλλου ανάλυσης καύσης συστήματος θέρμανσης φ.α..

Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Η δράση ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού επιχορήγησης από την ΕΔΑ Αττικής στον Ανάδοχο/ους μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

Σχετικά:

Αναλυτικές πληροφορίες από την ΕΔΑ Αττικής

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης