Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών

Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών

Δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή

 

Ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο διανομέας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στον χρήστη και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη ή/και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης που θα έχει αποσταλεί στους παραλήπτες.

 

Αριθμ. 970/003 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5976/31.12.2020
Δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
αποφασίζουμε:

 
 

1. Καλεί τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ιστοσελίδα, ανακοινώσεις σε καταστήματα, www.pricescope.gr), τους πολίτες για τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους, όπως ισχύουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης και για τυχόν αναστολή παραδόσεων σε συγκεκριμένο προορισμό.

2. Εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση και μόνο προσωρινά, με σκοπό την προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας, η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών να γίνεται χωρίς υπογραφή του παραλήπτη.

Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας αυτής ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο διανομέας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στον χρήστη και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη ή/και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης που θα έχει αποσταλεί στους παραλήπτες.

Η βεβαίωση επίδοσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στον αποστολέα, ενώ τα πλήρη στοιχεία επίδοσης καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.) που τηρεί ο πάροχος.

3. Συστήνει στις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας με τον πιο πρόσφορο τρόπο, τηρώντας πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4053/2012, τον Κανονισμό Γενικών Αδειών και τον Κώδικα Δεοντολογίας Παροχής
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την προστασία της δημόσιας υγείας του προσωπικού και των χρηστών, αποφεύγοντας ανατιμήσεις με επίκληση της ενδεχόμενης αύξησης του λειτουργικού κόστους, επιδεικνύοντας κοινωνική αλληλεγγύη και συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

4. Ορίζει να ισχύσει η παρούσα απόφαση μόνο προσωρινά και μέχρι την έκδοση νεότερης σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως