Εθνική Στρατηγική Ερευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 – 2020

Αριθμ. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810
Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014−2020

Εθνική Στρατηγική Ερευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 – 2020