Η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΙΑΗ – ΝΚ7
Αθήνα 31 Μαρτίου 2015

ΠΟΛ.: 1072

ΘΕΜΑ: Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις