Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις Ενοπλες Δυνάμεις. Προσόντα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 135/2014 – ΦΕΚ A 218 – 03.10.2014

Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Προσόντα τεχνικών ασφάλειας στις ένοπλες δυνάμεις

Στις μονάδες και υπηρεσίες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 εδάφιο (γ) και 2 του άρθρου 3 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α 84), των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας, πέραν των ειδικοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., και σε ένστολο προσωπικό με ειδικότητα από εκείνες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα