Ιδιωτικά ιατρεία. Εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων

Στα ιδιωτικά ιατρεία, για τα οποία δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)» (ΦΕΚ Α 70) χώρος άσηπτου χειρουργείου και σχετικός εξοπλισμός, επιτρέπεται η εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, εφόσον οι ως άνω πράξεις δεν παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στην δευτεροβάθμια περίθαλψη. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 239/2013 Δ Τμήμα.