Ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Προστασίας Παιδιού από ΝΠΙΔ

Αριθμ. Δ27/οικ.34481/1526 – ΦΕΚ B 2792 – 17.10.2014

Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιoύ από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Μονάδες Προστασίας Παιδιού είναι οι δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που οργανώνονται και λειτουργούν με ίδια μέσα από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι καίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις Προσώπων κ.α.) και φιλοξενούν βρέφη, παιδιά και έφηβους από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία 18 ετών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να παρατείνεται η φιλοξενία και η παροχή στήριξης των νέων που υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους ή κρίνεται από την επιστημονική επιτροπή της Μονάδας, ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για ανεξάρτητη διαβίωση, μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Σκοπός των Μονάδων Προστασίας Παιδιού είναι, η παροχή φροντίδας, φιλοξενίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης καθώς και η εξασφάλιση ομαλής ένταξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των φιλοξενουμένων που:
− αποδεδειγμένα στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή
− έχουν εγκαταλειφθεί ή
− η φυσική οικογένεια αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς αυτά, έχοντας ως προτεραιότητα την προαγωγή, την προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101/1992.

Οι Μονάδες Προστασίας Παιδιού ανάλογα με την ηλικία των φιλοξενουμένων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
− Βρεφική/Νηπιακή Μονάδα:
Η Βρεφική/Νηπιακή Μονάδα φιλοξενεί παιδιά ηλικίας 0 έως 5 ετών και έχει τα παρακάτω Τμήματα:
α. Βρεφικό: για βρέφη από τη γέννησή τους μέχρι και 2 ετών.
β. Νηπιακό: για νήπια από 2 ετών μέχρι και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (και 5 ετών)
− Παιδική Μονάδα:
Η Παιδική Μονάδα φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 5 ετών έως και 12 ετών
− Προεφηβική και Εφηβική Μονάδα:
Η Προεφηβική και Εφηβική Μονάδα φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 12 έως 18 ετών ή μέχρι την αποχώρησή τους από τη Μονάδα και έχει τα παρακάτω Τμήματα:
α. Το Προεφηβικό Τμήμα: για παιδιά από 12 ετών μέχρι και 15 ετών
β. Το Εφηβικό Τμήμα: για εφήβους από 15 ετών μέχρι και 18 ετών ή μέχρι την αποχώρησή τους από τη Μονάδα.
− Ξενώνας φιλοξενίας νέων από 18 μέχρι και 25 ετών.

Οι ανωτέρω Μονάδες Προστασίας Παιδιών και Νέων εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2345/1995 άρθρο 1 παρ. 4 «Θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου».