Ηλεκτρονικά η πληρωμή του παραβόλου για τα ανασφάλιστα οχήματα

Ηλεκτρονικά η πληρωμή του παραβόλου για τα ανασφάλιστα οχήματα

Εφαρμογή για τα Ανασφάλιστα ΟχήματαΑΑΔΕ – Πολίτες – Οχήματα – Ανασφάλιστα Οχήματα

https://www.aade.gr/polites/ochemata/anasphalista-ochemata

Κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και της ΠΟΛ.1033/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πραγματοποιήθηκε διασταύρωση του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη στις 30/4/2018, προκειμένου να εντοπισθούν οχήματα που τυχόν κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα κατά την ημερομηνία αυτή.

Στην παρούσα υπηρεσία θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες (οδηγός, διατάξεις κ.λπ.) που αφορούν στη διασταύρωση.

Η διασταύρωση πέραν των ηλεκτρονικών αρχείων της ΑΑΔΕ, βασίστηκε στα αρχεία κυκλοφορούντων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των κλεμμένων οχημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αποβιωσάντων του Υπουργείου Εσωτερικών, των ανακυκλωθέντων οχημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με τον κυλινδρισμό του οχήματος, που εντοπίστηκε ανασφάλιστο με την ανωτέρω διασταύρωση, θα εμφανίζεται στην επιστολή και το αντίστοιχο ποσό, που θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να ασφαλισθεί.

Ο νόμος 4261/2014 με τις κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα

Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις ποσά είναι τα ακόλουθα:

Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250cc.

Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251cc και άνω.

Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.

Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.

Βήμα – Βήμα

Με κωδικούς TAXISnet

  • Αφού έχω λάβει την Ειδοποίηση Εντοπισμού Ανασφάλιστου Οχήματος ότι εντοπίστηκε το όχημά μου ανασφάλιστο επιλέγω από τις Υπηρεσίες προς Πολίτες, την υπηρεσία e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet.
  • Συνδέομαι με τους κωδικούς στην εφαρμογή e-Παράβολο και βρίσκω και ανακτώ το παράβολο που έχει δημιουργηθεί για το ανασφάλιστο όχημά μου ο αριθμός του οποίου ταυτίζεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ειδοποίησης που έλαβα (επιλέγω «Ενέργειες και μετά προβολή»).
  • Μπορώ είτε να κάνω άμεση πληρωμή του παραβόλου, είτε να κάνω «Εκτύπωση Παραβόλου» και να το πληρώσω σε πιστωτικό ίδρυμα ή μέσω web banking.
  • Απευθύνομαι σε οποιαδήποτε Ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να ασφαλίσω το όχημα μου κάνοντας χρήση του πληρωμένου παραβόλου.

 

Χωρίς κωδικούς TAXISnet

  • Αφού έχω ενημερωθεί ότι εντοπίστηκε το όχημα μου ως ανασφάλιστο επιλέγω Ανάκτηση κωδικού πληρωμής παραβόλου για ανασφάλιστα χωρίς κωδικούς TAXISnet.
  • Ανακτώ τον κωδικό πληρωμής παραβόλου για ανασφάλιστα.
  • Μπορώ να πληρώσω σε πιστωτικό ίδρυμα ή μέσω web banking μέ χρήση του κωδικού πληρωμής.
  • Απευθύνομαι σε οποιαδήποτε Ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να ασφαλίσω το όχημα μου κάνοντας χρήση του πληρωμένου παραβόλου.
Αριθμ. ΠΟΛ. 1129 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2679/06.07.2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει

1. Τροποποιούμε την Απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016 ως ακολούθως:

α. Στο άρθρο 2 της Απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι ως άνω απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται μέσω ειδικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr στην επιλογή «Πολίτες / Οχήματα / Ανασφάλιστα Οχήματα». Η είσοδος στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι υποχρεωτική για τους μη πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος TAXISnet».

β. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρο 6 της Απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016, αντικαθίσταται η λέξη «διμήνου», με τη λέξη «εξαμήνου».

2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως