Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας

Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας

Πως εκδίδονται ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας

H έκδοση γίνεται από την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης govgr

Πιστοποιητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Η έκδοση γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για την επιβεβαίωση των στοιχείων

 Ο έλεγχος της εγκυρότητας του πιστοποιητικού που εκδίδεται γίνεται ως εξής:

  • είτε με τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
  • είτε με το QR code

Τα πιστοποιητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθούν και να παραδοθούν σε έντυπη μορφή

Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

 

Η έκδοση γίνεται ηλεκτρονικά βήμα – βήμα στην διεύθυνση

 

https://reg.services.gov.gr/

 

Αριθμ. 14720 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2255/12.06.2020
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου

1. Τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:

α) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.
γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
δ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
ε) Πιστοποιητικό γέννησης.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

2. Το περιεχόμενο των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Πολιτών του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).
β) Τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των ανωτέρω αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών.
γ) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών.

3. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών απαιτείται πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος μέσω αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό πέμπτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.

4. Η αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και την ημερομηνία γέννησης.

5. Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.

Άρθρο 2
Διαδικασία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

1. Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά δύνανται να χορηγούνται και μέσω των ΚΕΠ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Η πρόσβαση στην ως άνω ψηφιακή υπηρεσία γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ.
Για την αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

3. Με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ανωτέρω ψηφιακής υπηρεσίας στα ΚΕΠ.

Άρθρο 3
Τεχνικά και Οργανωτικά ζητήματα

1. Η διασύνδεση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με το Μητρώο Πολιτών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, οι κανόνες τήρησης εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και οι λοιπές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 132054 ΕΞ 2019/21.11.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος -Μητρώο Πολιτών- του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως