ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, σε χώρες εκτός ΕΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες