Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για νέα άδεια κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης

fortigaΑριθμ. Β1/οικ.17662/1345 – ΦΕΚ Β 721 – 21.03.2014

Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3887/2010 (Α 174)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3887/2010 (Α΄ 174), όπως ισχύει.
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3α. Του πδ 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, … και Υφυπουργών».
3β. Την Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αρ. 329/3-7-2013 (Β΄ 1655) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2574), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
5. ‘Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση νέας άδειας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3887/2010, όπως ισχύει («αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ»), ορίζεται στο ποσό των 500 (πεντακοσίων) ευρώ για κάθε άδεια ΦΔΧ αυτοκινήτου που χορηγείται.

Το αποδεικτικό καταβολής της εισφοράς του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από την μεταφορική επιχείρηση στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ως προϋπόθεση για την αρχική χορήγηση της άδειας ΦΔΧ.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ