Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αριθμ. απόφ. 19/697/10.11.2014 ΦΕΚ B 3195 – 27.11.2014

Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
αποφασίζει ομόφωνα:
́

Aρθρο 1
Εγκρίνεται η αναθεώρηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αυτή αποφασίστηκε στην υπ. αριθμ. 34/27.10.2014 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών. Οι τροποποιήσεις αυτές του Κανονισμού ενσωματώθηκαν σε Ενιαίο Κείμενο (αναθεωρημένο) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και παρατίθεται κατωτέρω ως Παράρτημα,

Άρθρο 2
Το αναθεωρημένο κείμενο του Κανονισμού, όπως αυτό εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση, και παρατίθεται κατωτέρω ως Παράρτημα αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Το αναθεωρημένο κείμενο του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών