Κανονισμός για τα μηχανοκίνητα πτητικά μέσα

Αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/31831/10292 – ΦΕΚ B 2937 – 31.12.2015
Κανονισμός για τα μηχανοκίνητα πτητικά μέσα που έχουν άθροισμα μέγιστου κενού βάρους απογείωσης και καυσίμων ίσο ή μικρότερο των εβδομήντα (70) κιλών