Κατάργηση αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα

NOMOΣ 4415/2016 – ΦΕΚ A 159 – 06.09.2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Άρθρο 56
Κατάργηση αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011(Α ́ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε ΑΕΙ».

3. Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στη Σχολή. Οι φοιτητές που επανεγγράφονται με την ανωτέρω διαδικασία επανέρχονται στη Σχολή και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ ́ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) για τη διακοπή σπουδών.