Συνταγογράφηση γενοσήμων φαρμάκων

Συνταγογράφηση γενοσήμων φαρμάκων

Αριθμ. Γ5(α)/ 70068 – ΦΕΚ B 2332 – 30.10.2015
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β ́/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β/2014 υπουργικής απόφασης