Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων 2018

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων 2018

Καθορίζεται η σειρά τάξης των Υπουργείων μετά τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης

Αριθ. Y55 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3715/29.08.2018
Καθορισμός σειράς τάξης των ΥπουργείωνΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Πδ 63/2005, Α 98),
2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

1. Υπουργείο Εσωτερικών,
2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
5. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
7. Υπουργείο Εξωτερικών,
8. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
9. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
10. Υπουργείο Οικονομικών,
11. Υπουργείο Υγείας,
12. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
13. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
14. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
15. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
16. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
18. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
19. Υπουργείο Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ