ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη προσωπικού

Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Αρχαιολογική παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών» του έργου «Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυση δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες