Κέντρα Ειδικής Φροντίδας. Οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας

Σε κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας συγκροτείται και λειτουργεί η Οδοντιατρική Ομάδα, με ελάχιστη σύνθεση έναν οδοντίατρο και ένα βοηθό οδοντιατρείου ή νοσηλευτή. Επικουρικά μέλη της Οδοντιατρικής Ομάδας μπορούν να είναι οδοντοτεχνίτες, επισκέπτες υγείας και διοικητικό προσωπικό

NOMOΣ 4486/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 115/07.08.2017
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 9
Κέντρα Ειδικής Φροντίδας
1. Σε κάθε Δ.Υ.Πε. μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, Κέντρα Ειδικής Φροντίδας (Κ.Ε.Φ.). Στα Κ.Ε.Φ. παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας, ειδικής αγωγής και αποκατάστασης σε πληθυσμό ευθύνης ενός ή περισσοτέρων Το.Π.Φ.Υ.. Τα Κ.Ε.Φ. είναι ιδίως οδοντοπροσθετικά και παιδοδοντιατρικά κέντρα, κέντρα φυσικοθεραπείας και κέντρα ειδικής αγωγής. Η ίδρυση και λειτουργία των Κ.Ε.Φ πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. και απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η εισήγηση δίνεται σύμφωνα με βάση τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Όμορες Δ.Υ.Πε. μπορούν να εξυπηρετούνται από το ίδιο Κ.Ε.Φ, ύστερα από εισήγηση των Διοικήσεων τους και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ..

2. Το τακτικό ωράριο του ιατρικού και εργαστηριακού προσωπικού των Κ.Ε.Φ. είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το τακτικό ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 7:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται ύστερα από απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε..Άρθρο 10
Οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας
1. Σε κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας συγκροτείται και λειτουργεί η Οδοντιατρική Ομάδα, με ελάχιστη σύνθεση έναν οδοντίατρο και ένα βοηθό οδοντιατρείου ή νοσηλευτή. Επικουρικά μέλη της Οδοντιατρικής Ομάδας μπορούν να είναι οδοντοτεχνίτες, επισκέπτες υγείας και διοικητικό προσωπικό.

2. Κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας βρίσκεται σε επιστημονική διασύνδεση με τα άλλα οδοντιατρεία των δομών Π.Φ.Υ., τα οδοντιατρεία των νοσοκομείων αλλά και τα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας του άρθρου 9, με στόχο την αρτιότερη κάλυψη των οδοντιατρικών αναγκών του πληθυσμού ευθύνης. Κάθε οδοντιατρείο συνεργάζεται με τους οικείους Συντονιστές Οδοντίατρους Υγειονομικής Περιφέρειας, ιδιαίτερα σε ζητήματα οργάνωσης προγραμμάτων πρόληψης στον πληθυσμό, οργάνωσης και λειτουργίας των οδοντιατρείων αλλά και σε θέματα μεθοδολογίας, συλλογής, επεξεργασίας και παροχής επιδημιολογικών δεδομένων.

3. Η Οδοντιατρική Ομάδα, με επικεφαλής τον οδοντίατρο, οφείλει να πραγματοποιεί στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας, οδοντιατρικό έλεγχο της στοματικής υγείας του παιδικού και εφηβικού πληθυσμού και να ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα ευρήματα της εξέτασης. Οι οδοντίατροι οφείλουν να τηρούν αρχείο των επισκέψεων και των καταγραφών που πραγματοποιούν στην κοινότητα και υποχρεούνται να καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ., ως χρήστες ηλεκτρονικών εφαρμογών Π.Φ.Υ. της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22, τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη στο οδοντιατρείο και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση και τις αντίστοιχες, της οδοντοπροσθετικής αποκατάστασης, γνωματεύσεις. Οι οδοντίατροι ενημερώνουν τους Συντονιστές Οδοντίατρους Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οποίοι ενημερώνουν εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για τα ευρήματα και την κατάσταση της στοματικής υγείας του πληθυσμού, με ενιαίο τυποποιημένο έγγραφο, που εκδίδουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την καλύτερη εποπτεία και συγκρισιμότητα των στοιχείων. Η Οδοντιατρική Ομάδα συνεργάζεται με το προσωπικό της Το.Μ.Υ., συμμετέχει σε προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού και αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες υγείας, και επαγγελματίες, ειδικούς και εργαζομένους άλλων κλάδων όπως εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. καθορίζονται τα οδοντιατρεία των Κέντρων Υγείας που παρέχουν πλήρη οδοντιατρική περίθαλψη και προσθετική αποκατάσταση σε παιδιά και ενήλικες. Οι εργασίες αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο. Σε περιπτώσεις εργασιών που απαιτούν ειδικές οδοντιατρικές υπηρεσίες ή δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να πραγματοποιηθούν στο οδοντιατρείο, οι ασθενείς παραπέμπονται σε άλλες οδοντιατρικές μονάδες, σε ειδικά τμήματα δευτεροβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας ή στα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η ορθοδοντική θεραπεία παρέχεται σε οδοντιατρικές μονάδες που απασχολούν ορθοδοντικούς ή σε Κέντρα Ειδικής Φροντίδας.