Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης ο αιωνόβιος πλατάνος Σεβαστειανών Σκύδρας

Κήρυξη αιωνόβιου πλατάνου Σεβαστειανών Σκύδρας ως «Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης»

Χαρακτηρίζουμε ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» τον αιωνόβιο πλάτανο, είδους Πλάτανος ο ανατολικός (Platanus orientalis) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Σεβαστειανών, Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας, Δήμου Σκύδρας.

Το υπερθαλάσσιο υψόμετρο της θέσης του είναι 40m και οι γεωγραφικές συντεταγμένες αυτής είναι 39°53’16’’ Ν και 21°51’56’’ Ε.

Το υπό προστασία άτομο πλατάνου έχει ηλικία περίπου 1.638 έτη (με απόκλιση/τυπικό σφάλμα 30-50 έτη), ύψος 30 m, διάμετρο στο σημερινό ύψος του εδάφους 4,68 m, περιφέρεια κορμού στο ύψος του υπάρχοντος εδάφους 14,70 m, εκτιμώμενο ύψος έναρξης κόμης 50 cm, μήκος και πλάτος κόμης σε εδαφική κάτοψη 30,5 m και 28,0 m αντίστοιχα.

Σε περίπου ένα μέτρο ύψος από το έδαφος διακλαδίζεται σε δύο μέρη: Κλάδος Α και Κλάδος Β και αμέσως μετά λίγο πιο ψηλά διακλαδίζεται σε τέσσερις κύριους κλάδους:

Κλάδος 1 (ΝΔ), Κλάδος 2 (ΒΔ), Κλάδος 3 (ΒΑ) και Κλάδος 4 (ΒΑ)
Κλάδος 1 Κλάδος 2 Κλάδος 3 Κλάδος 4
Περιφέρεια: Περιφέρεια: Περιφέρεια: Περιφέρεια:
550 cm  610 cm  240 cm  530 cm
Διάμετρος: Διάμετρος: Διάμετρος: Διάμετρος:
176 cm  194 cm   76 cm   168 cm
Ηλικία: Ηλικία: Ηλικία: Ηλικία:
580 έτη 732 έτη 281 έτη 588 έτη

Τόσο ο κύριος κορμός στη βάση ο οποίος έχει επιχωθεί όσο και οι υφιστάμενοι κλάδοι είναι κουφαλεροί ενώ όλα τα επικόρυφα κλαδιά είναι ζωντανά.
Το εν λόγω άτομο πλατάνου που κηρύσσεται «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» έχει ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξίας και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πόρο.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθώς και η διαχείριση του παρόντος «Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης» ανατίθεται στην Διεύθυνση Δασών Πέλλας.

Τα αναγκαία έργα για την προστασία και την διαχείριση του θα εκτελούνται σύμφωνα με τις δασικές διατάξεις και τις διατάξεις περί δημόσιων και δημοτικών έργων αφού μελετηθούν, εγκριθούν και θεωρηθούν αρμοδίως.

Να ληφθεί μέριμνα για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) στην οποία θα αναφέρονται οι απαγορεύσεις και οι κυρώσεις επί των παραβάσεων αναφορικά με το εν λόγω «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 82340 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4574/30.12.2017

Ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations) χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματα της, που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική, ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, θαλάσσια, προστατευτική Βλάστηση, παρόχθια και παράκτια Βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, δέντρα ή τμήματα τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς, γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης (Protected natural monuments). Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, όπως και των προστατευόμενων τοπίων ή των επί μέρους στοιχείων τους, απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις προστασίας της απόφασης χαρακτηρισμού.