Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) – Αναστολή 13000 αιτήσεων

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) – Αναστολή 13000 αιτήσεων

Διαδικασίες επανενεργοποίησης αιτήσεων στις περιπτώσεις μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνεται ότι:

Από Παρασκευή, 24/11/2017, οι δικαιούχοι των αιτήσεων του ΚΕΑ που έχουν τεθεί σε κατάσταση αναστολής, μπορούν να μεταβαίνουν στους Δήμους κατοικίας τους και να επανενεργοποιούν τις αιτήσεις τους, δηλώνοντας τα ορθά στοιχεία. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στο Δήμο προκειμένου να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία στην αίτηση του, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Για τους δικαιούχους που θα κριθούν ως έχοντες δικαίωμα συνέχισης στο πρόγραμμα, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποίησαν την αίτηση τους.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ – Πληρωμή Νοεμβρίου 2017

Δείτε παρακάτω τη σχετική εγκύκλιο Δ26/13/οικ.55440/540/23.11.2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδ.: 101 10
Τηλέφωνο: 210 5281152
Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης
E-mail: [email protected]

Αθήνα, 23/11/2017
Αρ.Πρ.Δ26/13/οικ.55440/540

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες επανενεργοποίησης αιτήσεων στις περιπτώσεις μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Με την παρούσα παρέχονται πρόσθετες κατευθύνσεις και διευκρινίσεις για την ακολουθητέα διαδικασία από τις Υπηρεσίες σας στις περιπτώσεις μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης της υπ’αρ.Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 (ΦΕΚ 128/Β/2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

Α) Την Δευτέρα 13/11/2017, ανακλήθηκαν 6.664 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε κατάσταση «Αναστολής». Για τις συγκεκριμένες αιτήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», σύμφωνα με τις οποίες «Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Β) Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία τέθηκαν σε κατάσταση «Αναστολής» 16.838 αιτήσεις. Για τις περιπτώσεις μαζικών αναστολών κατόπιν διενέργειας μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ισχύουν εφεξής τα κάτωθι:

1. Τις δέκα πρώτες ημέρες κάθε μήνα (και πριν εκδοθεί το αρχείο πληρωμής) διεξάγονται οι μηνιαίες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των αιτήσεων του ΚΕΑ από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Οι διασταυρώσεις αφορούν το εξάμηνο αναφοράς του προηγούμενου μήνα. (Παράδειγμα: μέχρι την 10η Νοεμβρίου έγιναν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των αιτήσεων, η εισοδηματική ενίσχυση των οποίων θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο και εξάμηνο αναφοράς Απρίλιο – Σεπτέμβριο).

2. Οι αιτήσεις στις οποίες διαπιστώνεται αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού τίθενται σε κατάσταση «Αναστολής» με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα (στο ανωτέρω παράδειγμα, 31 Οκτωβρίου) και δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο πληρωμής του μήνα αναφοράς (στο ανωτέρω παράδειγμα, η εισοδηματική ενίσχυση δεν θα καταβληθεί το μήνα Νοέμβριο). Ταυτόχρονα αποστέλλεται γραπτό ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην αίτηση. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αναστολής εμφανίζεται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ, στο «Ιστορικό» κάθε αίτησης και δεν συμπίπτει με την αποστολή του γραπτού μηνύματος.

(α) Οι περιπτώσεις στις οποίες η αναντιστοιχία αφορά σε μη δήλωση οικονομικών στοιχείων, αντιμετωπίζονται ως εξής:

(i) Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής (στο ανωτέρω παράδειγμα: 31 Δεκεμβρίου) να μεταβεί στο Δήμο προκειμένου να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία στην αίτηση του. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]. Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα], συμπληρώνοντας τα στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί. Υπογραμμίζεται, ότι ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ του προγράμματος: ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία τα οποία αφορούν στο τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (στο ανωτέρω παράδειγμα, αν η αίτηση τροποποιείται το Νοέμβρη ισχύει το εξάμηνο αναφοράς Μάιος – Οκτώβριος. Αν η αίτηση τροποποιείται το Δεκέμβρη ισχύει το εξάμηνο αναφοράς Ιούνιος – Νοέμβριος).

(ii) Κατόπιν εισαγωγής των ορθών στοιχείων και σε περίπτωση που εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι υπαγωγής στο πρόγραμμα, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε, με το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην Τροποποιητική Αίτηση.

(iii) Στην περίπτωση που η προθεσμία της παρ.3 παρέλθει χωρίς ο δικαιούχος να μεταβεί στο Δήμο, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Άρθρου 9 της ΚΥΑ του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο «…το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα», οπότε η αίτηση θα ανακληθεί αυτομάτως.

(iv) Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζικών αναστολών κατόπιν διενέργειας μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών/συμψηφισμού ποσών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25.5.2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η καταβολή των αχρεωστήτως/συμψηφισθέντων ποσών γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

(β) Οι περιπτώσεις στις οποίες η αναντιστοιχία αφορά σε λήξη της άδειας διαμονής (περιπτώσεις νοικοκυριών που περιλαμβάνουν μέλη από την αλλοδαπή), αντιμετωπίζονται ως εξής:

(i) Σε περίπτωση προσκόμισης της ανανεωμένης άδειας (ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής), ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε ανάκληση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ανάκληση]). Εν συνεχεία, προβαίνει σε δημιουργία Νέας Αίτησης.

(ii) Σε αυτή την περίπτωση, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, χωρίς να αναγνωρίζεται αναδρομικότητα στην καταβολή.

(iii) Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει καταχωρηθεί στην αίτηση λανθασμένη ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]. Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα], συμπληρώνοντας την ορθή ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής.

(iv) Σε αυτή την περίπτωση, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε.

Κατόπιν αποστολής της παρούσας, παύει να ισχύει η παρ.3 της υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25.5.2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκυκλίου. Σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θ. ΦΩΤΙΟΥ
– – –Τέθηκαν σε αναστολή περίπου 13.000 εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος KEA, διότι μετά από την διεξαγωγή των μηνιαίων διασταυρώσεων, όπως κάθε φορά, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις δεν είχαν τροποποιηθεί ακόμη ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των νοικοκυριών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 16-11-2017

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνεται ότι:

Το KEA είναι ένα πρόγραμμα με πρωτοποριακά στοιχεία που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα, με στόχο να βοηθήσει τα νοικοκυριά άμεσα, τη στιγμή που το έχουν ανάγκη. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση, το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία ή άλλη σοβαρή αλλαγή, πρέπει να δηλώνονται από τους πολίτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ, το αργότερο τον επόμενο μήνα από τη στιγμή που συμβαίνουν.

Την Δευτέρα, 13/11/2017 τέθηκαν σε αναστολή περίπου 13.000 εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος KEA, διότι μετά από την διεξαγωγή των μηνιαίων διασταυρώσεων, όπως κάθε φορά, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις δεν είχαν τροποποιηθεί ακόμη ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των νοικοκυριών. Η αναστολή γίνεται για να αποφευχθούν άλλες κυρώσεις (όπως λ.χ. η αποβολή από το πρόγραμμα για ένα χρόνο).

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα στείλουν εντός των προσεχών ημερών κατευθύνσεις στους Δήμους σχετικά με το χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων ώστε να διευθετηθούν ομαλά και οι δικαιούχοι που θα κριθούν ως έχοντες δικαίωμα συνέχισης στο πρόγραμμα, να πληρωθούν αναδρομικά τον επόμενο μήνα.