Κριτήρια για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού

Αριθμ. 140127/Ε2 – ΦΕΚ B 2844 – 07.09.2016
Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού