Λαϊκές αγορές. Υπαίθριο λιανικό εμπόριο. Ανανέωση αδειών

Υπουργείο Ανάπτυξης
Αθήνα 31/12/2014
Αρ. πρωτ.: 936

ΘΕΜΑ: Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου.

Σχετ.: Κ1-447(2347)

Αναφερόμενοι στο θέμα της ανανέωσης αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου, επισημαίνουμε τα εξής:

Οι διατάξεις του νόμου 4264/2014 « `Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 118/Α), όπως ισχύουν, οι οποίες διέπουν, μεταξύ των άλλων το υπαίθριο εμπόριο, πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά , όπως απαιτεί η υποχρέωση της χρηστής διοίκησης προς τον διοικούμενο.

Σε ότι αφορά την ανανέωση των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου , για την κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, ως προς την φορολογική ενημερότητα, ο διακανονισμός σε δόσεις των οφειλών του ενδιαφερομένου σε δόσεις και η προσκόμιση του εγγράφου διακανονισμού των οφειλών του, είναι στοιχείο που καλύπτει την απαίτηση της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014.

Ως προς την ασφαλιστική ενημερότητα ισχύουν τα αντίστοιχα με την φορολογική ενημερότητα και ειδικότερα σε ότι αφορά τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, και μόνο η επίδειξη του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ασφάλισής τους στον εν λόγω ασφαλιστικό οργανισμό.

Ακόμη, σε περιπτώσεις, όπου ασφαλισμένος λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, δεν δύναται ο σχετικός ασφαλιστικός φορέας να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα καθώς οι συνταξιούχοι δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.

Στις περιπτώσεις αυτές το απαιτούμενο στοιχείο για την ανανέωση της άδειας, ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα σύννομα δεν προσκομίζεται, αρκεί σχετική βεβαίωση ότι, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει σύνταξη.

Εξάλλου στην περίπτωση (γ) της παραγρ. 5 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου, ήτοι περί υποβολής Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι, συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης, μπορούν να ενταχθούν και οι ανωτέρω σχετικές υποχρεώσεις, όπου λόγω μη έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποκλεισμός της ανανέωσης της σχετικής άδειας, η οποία είναι απαραίτητη για τον βιοπορισμό του κατόχου της και της οικογένειάς του.