Λαϊκή αγορά Νέας Ευρυάλης

Αριθμ. απόφ. 150/2015 – ΦΕΚ B 1079 – 09.06.2015
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Νέας Ευρυάλης (ημέρα Σάββατο) της Α ́ Αθηνών.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 16η/14−05−2015 θέμα 7ο)
 αποφασίζει ομόφωνα:
τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νέας Ευρυάλης (ημέρα Σάββατο) της Α ́ Αθηνών εκ περιτροπής ανά (3) τρεις μήνες ως εξής:

− Ροδόπης (από Σπάρτης έως Δημοκρατίας)
− Β. Τσιτσάνη (από Ασκληπιού έως Αναξαγόρα)
− Μιαούλη (από Τζαβέλα έως Κολοκοτρώνη)
− Υψηλάντου (από Τσιτσάνη έως Μιαούλη).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ