Λήγει η προθεσμία αιτήσεων για μόνιμες θέσεις στο ΜΕΤΡΟ

Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ειδικότητας Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4972/2022, στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ως εξής:

 

211 ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες 33
212 ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου 3
213 ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου 2

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2.β του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α 6), δεν προκύπτουν θέσεις ειδικών κατηγοριών.

Ως εμπειρία για την κατηγορία ΔΕ νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην οικεία προκήρυξη μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για όλες τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Αν δεν υποβληθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή /και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα των αποκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:

  

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική) στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://proslipseis.stasy.gr/

 

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα προσλήψεων είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (www.stasy.gr) και επιλέγοντας τον σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. είτε απευθείας στη διεύθυνση: https://proslipseis.stasy.gr/

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους έως και την Δευτέρα 06.03.2023

 

Η προκήρυξη

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης