Νέες ταυτότητες. Πως πρέπει να είναι οι φωτογραφίες που απαιτούνται

Νέες ταυτότητες. Πως πρέπει να είναι οι φωτογραφίες που απαιτούνται

Τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση για τα νέα δελτία ταυτότητας και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι 2 φωτογραφίες που απαιτούνται για την έκδοση των νέων ταυτοτήτωνΑριθμ. 3021/19/53 – λα – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2102/08.06.2018
Τροποποίηση της αριθμ. 3021/19/53/14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης –Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών– (Β ́ 1440).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.δ. 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων» (Α ́ 29), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 παρ. 2 του ν.3585/2007 (Α ́ 148).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 75), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 39 του ν.1832/1989 (Α ́ 54), των αρθ. 2 και 4 του ν. 1988/1991 (Α ́ 189) και του αρθ. 158 του ν. 4483/2017 (Α ́ 107).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α ́ 208).
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186 από 10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β ́ 3671).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η περίπτωση γ ́, της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της αριθμ. 3021/19/53 από 14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 1440), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 της αριθμ. 3021/19/53-ζ/29-07-2011 υπουργικής απόφασης (Β ́ 1764), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης, διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, τύπου ματ, διαστάσεων 0,036 x 0,036 του μέτρου και πάχους έως 0,0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονίζουν τη μορφή του αιτούντος κατά μέτωπο μέχρι του στήθους και χωρίς να φέρει κάλυμμα κεφαλής. Για θρησκευτικούς λόγους δύναται το άτομο να φέρει κάλυμμα κεφαλής (π.χ. καλυμμαύχι, μαντήλα), πλην όμως τα χαρακτηριστικά του προσώπου από το σαγόνι έως το μέτωπο και από τη μία ένωση του αυτιού με το πρόσωπο έως την άλλη, πρέπει να είναι οπωσδήποτε εμφανή. Επίσης, για λόγους υγείας, επιτρέπεται το άτομο να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εφόσον αυτό πιστοποιείται από ιατρικά πιστοποιητικά. Οι φέροντες γυαλιά λόγω παθήσεως (π.χ. μυωπία), κατά τη φωτογράφιση δύνανται να φέρουν αυτά, ενώ δεν επιτρέπεται να φέρουν γυαλιά ηλίου».Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε τις παλιές με τις νέες ταυτότητες