Νόμος 4784/2021. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, άδειες οδήγησης

Νόμος 4784/2021. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, άδειες οδήγησης

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Νόμος 4784/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 40/16.03.2021
Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ Σ.Β.Α.Κ.
Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Σκοπός και αρχές κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης
Άρθρο 5 Σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.
Άρθρο 6 Λειτουργία του δικτύου φορέων – Σύμφωνο συμμετοχής
Άρθρο 7 Κύκλος Σ.Β.Α.Κ.
Άρθρο 8 Διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού Σ.Β.Α.Κ.
Άρθρο 9 Επικαιροποίηση σχεδίου δράσης – Αναθεώρηση Σ.Β.Α.Κ.
Άρθρο 10 Εποπτεία Σ.Β.Α.Κ.
Άρθρο 11 Ηλεκτρονική πλατφόρμα Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Η.Π.Σ.Β.Α.Κ.)
Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’
Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’
Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α’

ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ε.Π.Η.Ο.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 2696/1999 [ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)]
Άρθρο 15 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 16 Όρια Ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 17 Στάση και Στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 18 Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 19 Τροχοπέδηση Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 59 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 20 Φώτα Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 76 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 21 Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 22 Ειδικές διατάξεις για τα Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 82 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 23 Άδειες οδήγησης – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών – Τροποποίηση του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 24 Έγγραφα ταυτοποίησης του οδηγού – Τροποποίηση του άρθρου 100 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 25 Επιβολή διοικητικών μέτρων – Τροποποίηση του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ε.Π.Η.Ο.)
Άρθρο 26 Προϋποθέσεις κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο.
Άρθρο 27 Εποπτική αρχή – Οικονομικός φορέας
Άρθρο 28 Υποχρεώσεις παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο.
Άρθρο 29 Κυκλοφορία ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση
Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β’
Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β’

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/645 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 74/2008 και 51/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ π.δ. 74/2008
Άρθρο 32 Σκοπός – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του π.δ. 74/2008
Άρθρο 33 Πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) -Τροποποίηση του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)
Άρθρο 34 Χορήγηση Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης – τόπος περιοδικής κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)
Άρθρο 35 Χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης – Αντικατάσταση του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 (παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)
Άρθρο 36 Ενωσιακός κωδικός – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του π.δ. 74/2008 (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)
Άρθρο 37 Βάση δεδομένων εφαρμογής – Προσθήκη νέου άρθρου 8Α στο π.δ. 74/2008 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)
Άρθρο 38 Αντικατάσταση και προσθήκη Παραρτημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 14 του π.δ. 74/2008 (παρ. 7 του άρθρου 1 και Παραρτήματα της Οδηγίας 2018/645)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2008/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008, 2009/113/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2011/94/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
Άρθρο 39 Σκοπός – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του π.δ. 51/2012
Άρθρο 40 Χορήγηση άδειας οδήγησης – Αντικατάσταση του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012 (παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2018/645)
Άρθρο 41 Αμοιβαία συνδρομή – Αντικατάσταση του άρθρου 21Α του π.δ. 51/2012 (παρ. 3 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2018/645)

 
 

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 42 Ρυθμίσεις θεμάτων κυκλοφορίας αυτοματοποιημένων οχημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2696/1999
Άρθρο 43 Εκδηλώσεις παλαιών οχημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 2696/1999
Άρθρο 44 Ταξινόμηση οχημάτων – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 2465/1997 (Α’ 28)
Άρθρο 45 Χορήγηση αδειών Κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Ειδικής Μίσθωσης
Άρθρο 46 Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 2 του β.δ. 281/1973
Άρθρο 47 Χορήγηση δυνατότητας συνέχισης εκμετάλλευσης φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης μετά τη συνταξιοδότηση
Άρθρο 48 Επαναχορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. – Τροποποίηση του άρθρου 95 του ν. 4070/2012
Άρθρο 49 Ρύθμιση κοινωνικών διατάξεων στις οδικές μεταφορές – Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3534/2007
Άρθρο 50 Αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήματα ιδιωτικής χρήσης
Άρθρο 51 Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων
Άρθρο 52 Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων (Α.Κ.Ε.Ε.) – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 4302/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΆΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Άρθρο 53 Ρυθμίσεις θεμάτων δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς
Άρθρο 54 Κατηγορίες αδειών οδήγησης και ισοδυναμίες – Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 51/2012
Άρθρο 55 Αίτηση συνταξιοδότησης από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 56 Διεύρυνση ειδικοτήτων των ιατρών που δύνανται να ενταχθούν στο Μητρώο Ιατρών του άρθρου 56 του ν. 4663/2020 – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012
Άρθρο 57 Αρμοδιότητα εποπτείας και παρακολούθησης της συμβατικής συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου και Διαχειριστή Υποδομής και απαλλαγή της χρηματοδότησης του τελευταίου από τον Φ.Π.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4408/2016
Άρθρο 58 Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων
Άρθρο 59 Κυρώσεις για εγκρίσεις τύπου οχημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4530/2018
Άρθρο 60 Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) -Τροποποίηση του πίνακα 1 του άρθρου 38 του ν. 4710/2020
Άρθρο 61 Μητρώο Εποπτών Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 62 Ανακατασκευή οικοδομών στον Δήμο Ληξουρίου – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4305/2014
Άρθρο 63 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ Άρθρο 64 Καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 65 Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)-Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Άρθρο 66 Έκδοση βιβλίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών
Άρθρο 67 Θέματα συμβάσεων προμήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 68 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθωμάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο 69 Καταβολή αποδοχών Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70 Αναστολή ισχύος για τα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020
Άρθρο 71 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΥΣ Δ’

Νόμος 4784/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 40/16.03.2021
Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.