Νόμος 5029/2023 Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία

Νόμος 5029/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 55/10.03.2023
«Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Άρθρο 3 Δράσεις και προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού
Άρθρο 4 Ορισμοί
Άρθρο 5 Δράσεις και προγράμματα που εκτελούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
Άρθρο 6 Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα
Άρθρο 7 Υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών στη σχολική μονάδα
Άρθρο 8 Αρμόδια όργανα εξέτασης αναφορών και περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού
Άρθρο 9 Αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού
Άρθρο 10 Ομάδες δράσης – Σύσταση και συγκρότηση
Άρθρο 11 Δράσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω της λειτουργίας ψηφιακής πλατφόρμας
Άρθρο 12 Ανώνυμη και επώνυμη αναφορά περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού
Άρθρο 13 Επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης και εκπόνησης πρωτοκόλλων χειρισμού και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού
Άρθρο 14 Καταχωρίσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα και στη βάση δεδομένων της σχολικής μονάδας
Άρθρο 15 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Άρθρο 17 Σύσταση Κέντρου Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Άρθρο 18 Σύσταση Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία
Άρθρο 19 Σύσταση Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων
Άρθρο 20 Ερευνητικό προσωπικό
Άρθρο 21 Εσωτερικός κανονισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ 31Α ΕΩΣ 31Ε ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020
Άρθρο 22 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 4763/2020
Άρθρο 23 Σχεδιασμός δράσης και προγραμματισμός του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 4763/2020
Άρθρο 24 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 31Γ στον ν. 4763/2020
Άρθρο 25 Περιοδικότητα, αρμόδια όργανα, διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 31Δ στον ν. 4763/2020
Άρθρο 26 Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Προσθήκη άρθρου 31Ε στον ν. 4763/2020
Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 14 και προσθήκη παρ. 20 στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 28 Θέματα οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 92, άρθρου 110, περ. η) παρ. 1 άρθρου 115 και 416 ν. 4957/2022 και παρ. 10 άρθρου 5 ν. 2552/1997
Άρθρο 29 Θέματα προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 154, παρ. 8 άρθρου 157, παρ. 8 άρθρου 160, άρθρου 162, παρ. 1 άρθρου 173, άρθρου 426 και άρθρου 465 ν. 4957/2022
Άρθρο 30 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 51, άρθρων 232 και 237, παρ. 1 άρθρου 241, παρ. 1 άρθρου 242, άρθρου 243, παρ. 3 άρθρου 246 και άρθρων 252, 255 και 473 ν. 4957/2022
Άρθρο 31 Θέματα υπηρετούντων λεκτόρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 463, παρ. 1 άρθρου 464 και άρθρου 467 ν. 4957/2022
Άρθρο 32 Ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 54 ν. 4589/2019, περ. α) παρ. 3 άρθρου 99, άρθρου 419 και παρ. 2 άρθρου 456 ν. 4957/2022
Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4653/2020
Άρθρο 34 Ακαδημαϊκή ταυτότητα – Τροποποίηση άρθρου 287 και παρ. 1 άρθρου 441 ν. 4957/2022
Άρθρο 35 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των χώρων των πανεπιστημίων
Άρθρο 36 Ρυθμίσεις θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 301, παρ. 4 άρθρου 304, άρθρου 313 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 480 του ν. 4957/2022
Άρθρο 37 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών – Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 241 ν. 4823/2021
Άρθρο 38 Αποζημίωση εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού που συμμετέχουν στις διαδικασίες εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015
Άρθρο 39 Ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης και ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή
Άρθρο 40 Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν. 4075/2012
Άρθρο 41 Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1566/1985
Άρθρο 42 Στελέχωση των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων – Τροποποίηση παρ. 3 και 18 άρθρου 19 ν. 4692/2020 και παρ. 5 άρθρου 62 ν. 4589/2019 Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
Άρθρο 44 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014
Άρθρο 45 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό του ύψους των δαπανών της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 15 ν. 4763/2020
Άρθρο 46 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020
Άρθρο 47 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 10 του ν. 4823/2021
Άρθρο 48 Μεταβατική διάταξη για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4823/2021 στους Συμβούλους Εκπαίδευσης μέχρι την τοποθέτηση Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 2Β άρθρου 231 ν. 4823/2021
Άρθρο 49 Ρύθμιση για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 233 ν. 4823/2021
Άρθρο 50 Συγκρότηση της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 ν. 3699/2008
Άρθρο 51 Δαπάνες μετακίνησης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4653/2020
Άρθρο 52 Θητεία του Προέδρου και των μελών του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4186/2013
Άρθρο 53 Μεταβατική διάταξη Κεφαλαίου Α’ Μέρους

Γ’ ΜΕΡΟΣ
Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5029/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 55/10.03.2023