ΟΑΕΔ – CISCO. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ανέργων για επαγγελματική κατάρτιση

ΟΑΕΔ – CISCO. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ανέργων για επαγγελματική κατάρτιση

μέσω διαδικτύου με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια

 

Νέο διαδικτυακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια που αναπτύχθηκε σε συνεργασία του ΟΑΕΔ με την CISCO

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 έως και την Κυριακή, 23 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59 στη διεύθυνση:

 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/programma-katartises-eisagoge-sten-kubernoasphaleia

 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους στο διαδικτυακό πρόγραμμα Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια

Στη συνέχεια, επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης Ο.Α.Ε.Δ.) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

  

Περιεχόμενο και Διάρκεια Κατάρτισης

Το παρόν πρόγραμμα, αφορά την παροχή διαδικτυακής κατάρτισης, σε 1.000 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω, στη θεματική ενότητα «Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια». Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από τη Cisco Hellas, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βασικό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, και θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Cisco Networking Academy. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τη Cisco Hellas, το πρόγραμμα προσφέρεται στα ελληνικά. Το μάθημα σχεδιάστηκε για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της πληροφορικής με εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, τους παρέχει τις βασικές γνώσεις στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο, αποτελείται από πέντε κεφάλαια και περιλαμβάνει τα εξής: 

Οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν τις βασικές αρχές ασφαλείας στο διαδίκτυο. 

Οι καταρτιζόμενοι έρχονται σε επαφή με τους διαφορετικούς τύπους κακόβουλου λογισμικού και επιθέσεων και με τους τρόπους προστασίας των οργανισμών από αυτές τις επιθέσεις. 

Οι καταρτιζόμενοι εξερευνούν τις επιλογές σταδιοδρομίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

 Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των εννοιών κυβερνοασφάλειας είναι σχεδιασμένη ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή από τους καταρτιζόμενοι όλων των επιπέδων και οι ενσωματωμένες διαδραστικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ενίσχυση της κατανόησης. 

Οι δραστηριότητες, όπως τα εργαστήρια, τα βίντεο και τα quiz, παρουσιάζουν ποικίλους τρόπους μάθησης και συμβάλλουν στην ενίσχυση της μάθησης και την προώθηση της διατήρησης της γνώσης. Οι ωφελούμενοι μέσω της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποκτούν πρόσβαση στην κοινότητα του Cisco Networking Academy, όπου έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα σχετικά με το μάθημα, με σπουδαστές από άλλες χώρες.

Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης «Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής του ωφελούμενου στην πλατφόρμα του Cisco Networking Academy. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος δεν έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται και καλείται ο πρώτος σε σειρά από τη λίστα των επιλαχόντων.

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια», ανοίγει το δρόμο προς την πιστοποίηση και τη σταδιοδρομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης, μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της τελικής εξέτασης και τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος.

Επιπλέον, με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Badge) το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική επιβεβαίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν, βοηθά τον κάτοχό του να αποδείξει τις γνώσεις του και αποτελεί αξιόπιστη πηγή για τους εργοδότες, ώστε να επιβεβαιώσουν τις δεξιότητες των υποψήφιων εργαζομένων. Επίσης, ο κάτοχος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού μπορεί να το δημοσιεύσει σε Social Media και να το διαμοιράσει ηλεκτρονικά σε μελλοντικό εργοδότη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο παρόν πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ενεργό δελτίο ανεργίας.

2. Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Α’ επιπέδου (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ) – Παράρτημα Α.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν σε αυτήν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης: 1) Τίτλο Σπουδών και 2) Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ.

Επίσης, θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους τόσο της Υπεύθυνης Δήλωσης όσο και της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Διαδικασία Επιλογής – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατά προτεραιότητα υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, έως τη συμπλήρωση των χιλίων (1.000) θέσεων. Επιπλέον αυτών, θα επιλεγούν πεντακόσιοι (500) επιλαχόντες. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι αιτήσεις θα ελεγχθούν από Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης και θα εκδοθούν προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων, που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. 

Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών. 

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, και θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του προγράμματος κατάρτισης, που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. 

Σε κάθε επιτυχόντα/ωφελούμενο του προγράμματος θα αποσταλεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. ενημερωτικό email που θα τον ενημερώνει για την επιλογή του στο πρόγραμμα και θα τον κατευθύνει στην πλατφόρμα του Cisco Networking Academy, μέσω της οποίας θα παρακολουθήσει την κατάρτιση.

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος: 

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 10 Μαΐου 2021. 

Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 23 Μαΐου 2021. 

Ημερομηνία λήξης διαδικτυακών μαθημάτων και συνολικά του προγράμματος: 25 Ιουλίου 2021.