ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔΑριθμ. 25788/Δ1/8941 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2264/15.06.2018
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως:

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για τους υποψήφιους ωρομίσθιους – αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 1566/1985.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:
– Διδακτική εμπειρία
– Επαγγελματική εμπειρία
– Παιδαγωγικές σπουδές
– Μεταπτυχιακές σπουδές
– Ανεργία
– Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
– Οικογενειακή κατάσταση
– Βαθμός πτυχίου

Ειδικότερα:
α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων δεκαπέντε ετών (15) ετών, τα οποία υπολογίζονται μέχρι την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης, με βάση τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 2, παράγραφος η της παρούσας.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία με περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα, από τις ώρες που αντιστοιχούν στον αντίστοιχο κλάδο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού (για τον κλάδο ΠΕ 23 ώρες/εβδομάδα, για τον κλάδο ΤΕ 24 ώρες/εβδομάδα και για τον κλάδο ΔΕ 30 ώρες/εβδομάδα).

Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο.

β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται. Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με δύο (2) μόρια για όλους τους κλάδους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), και έως επτά (7) έτη (συνολικά έως 4.200 μόρια).

Προσμετρείται η επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε προκήρυξης.

Για τον υπολογισμό και την προσμέτρηση των μορίων επαγγελματικής εμπειρίας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 2, παρ. θ της παρούσας.

γ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Οι υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου παιδαγωγικών σπουδών, όπως αυτές προβλέπονται στο κεφάλαιο 2 παρ. ζ της παρούσας, μοριοδοτούνται με 1.200 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

δ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στους υποψηφίους κλάδου ΠΕ κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, όπως αυτοί προβλέπονται από το κεφάλαιο 2 παρ. στ της παρούσας, προσμετρούνται για μεταπτυχιακό (Master, κ.λπ.) 1.000 μόρια και για διδακτορικό 2.000 μόρια. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος, τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο  των μορίων των υποψηφίων.

ε. ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ
Για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α’ κύκλου, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, το πτυχίο Ι.Ε.Κ., εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης και το απολυτήριο λυκείου.

α.α. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους πτυχίου ΤΕΕ Α’ κύκλου ή ισότιμου τίτλου, προσμετρούνται 1.000 μόρια.

β.β. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου προσμετρούνται 1.000 μόρια.

γ.γ. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑ.Σ και πτυχίου Ι.Ε.Κ., προσμετρούνται 2.000 μόρια.

δ.δ. Για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Εμπειροτεχνιτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν απολυτήριο ή πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.στ. ΑΝΕΡΓΙΑ
Για κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ο/η οποίος/α είναι άνεργος/η και το διάστημα της ανεργίας του/της αποδεικνύεται από την κάρτα ή τη βεβαίωση ανεργίας, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προστίθενται 20 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα ανεργίας στο σύνολο των μορίων του/της. Ο συνολικός αριθμός των μορίων τα οποία μπορεί να λάβει ο υποψήφιος/α ωρομίσθιος/α λόγω ανεργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 (3 συνεχόμενα έτη ανεργίας). Η ανεργία προκειμένου να μοριοδοτηθεί στο σύνολό της θα πρέπει να είναι συνεχόμενη.

ζ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προστίθενται 100 μόρια στο σύνολο των μορίων του/της κάθε υποψηφίου/ας για κάθε ανήλικο τέκνο (συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, τα οποία τον/την επιβαρύνουν φορολογικά), όπως προκύπτει είτε από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είτε από το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους κατά το οποίο λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου οικονομικού έτους εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν έχει νόμιμα υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη.

η. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου αλλά υπάρχει μόνο ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ, ως βαθμός πτυχίου καταχωρείται:

ΚΑΛΩΣ =5
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ = 6,50
ΑΡΙΣΤΑ = 8,50

Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δεν συνοδεύεται από βεβαίωση αντιστοιχίας του από τον αρμόδιο φορέα και δεν υπάρχει χαρακτηρισμός ο οποίος παραπέμπει σε βαθμό, ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

Αριθμ. 25788/Δ1/8941 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2264/15.06.2018
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).