Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προκήρυξη για 30 θέσεις Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών

Το Τμήμα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μό­σιας Διοί­κη­σης προ­κη­ρύσ­σει τριά­ντα  (30) θέ­σεις με­τα­πτυ­χια­κών φοιτητών / φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για το Πρό­γραμμα Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών με τί­τλο «Δη­μό­σιο Δί­καιο και Δη­μό­σια Πο­λι­τική»

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/04/uoa-PROKHRYXI_2016.pdf”]