Παραγωγική άδεια πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς

laikes_alieiaΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ               ΑΔΑ: ΒΛΓΠΦ-ΕΜ6
ΓΕΝΙΚΗ ∆ / ΝΣΗ ΕΣΩΤ . ΕΜΠΟΡΙΟΥ             ΑΘΗΝΑ , 5/ 12/2013
∆ / ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ          Αριθμ. Πρωτ.: Α 2-1038
ΤΜΗΜΑ : Γ ’
Ταχ . ∆ / νση : Πλ . Κάνιγγος
Ταχ . Κωδ . : 101 81
Πληροφορίες : 213-1514-302
FAX : 210-3842642

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : «∆ιευκρινίσεις για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε αλιείς – συμπλοιοκτήτες αλιευτικού σκάφους και σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ . Α 2-905/8-10-2013 εγκυκλίου μας ( Α∆Α : ΒΛΛ 6 Φ – Χ 0 Ω ), έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής :

Στην παρ .4 ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ) του άρθρου 3 του Π∆ 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» (ΦΕΚ Α /53), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι οι αλιείς υποχρεούνται μεταξύ άλλων να προσκομίσουν και αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους.

Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας χορηγείται μία άδεια σε έναν εκ των συνιδιοκτητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν .3816/1958 (Α 32) «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου», συμπλοιοκτησία υπάρχει όταν συγκύριοι πλοίου συνεκμεταλλεύονται αυτό, εκτός εναντίας εγγράφου συμφωνίας . Επιπλέον, με βάση την εκδοθείσα νομολογία, η σύσταση της συμπλοιοκτησίας δεν υπόκειται σε τύπο ( π.χ. ομόρρυθμη , ετερόρρυθμη εταιρεία).

Κατά συνέπεια, οι περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας αφορούν συγκυριότητα και συνεκμετάλλευση, χωρίς να υπάρχει νομική προσωπικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατά την εξέταση αιτημάτων για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε αλιείς που συμμετέχουν σε συμπλοιοκτησία, και προκειμένου να αποδεικνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αλιευτικού σκάφους, πέραν της επαγγελματικής άδειάς του, θα πρέπει να ζητείται το ισχύον έγγραφο εθνικότητος του πλοίου, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό κυριότητας που εκδίδεται από το νηολόγιο ή το λεμβολόγιο, από το οποίο θα πιστοποιείται ότι ο αιτών την έκδοση παραγωγικής άδειας συμμετέχει στην πλοιοκτησία ως φυσικό πρόσωπο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα ζητούνται τόσο κατά την έκδοση, όσο και κατά την ανανέωση (σε εξαμηνιαία βάση) της παραγωγικής άδειας.

Κατά τα λοιπά, κατά την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς, ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στο Π∆ 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» (ΦΕΚ Α /53), όπως ισχύει ( αυτοπρόσωπη προσέλευση του αδειούχου, έλεγχος προέλευσης εισοδήματος κτλ).

Οι Περιφερειακές Ενώσεις των ∆ήμων, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται, όπως την κοινοποιήσουν στους δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας .

Ο ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Σχετικά:

Λαϊκές αγορές. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας