Παράταση πληρωμής δόσεων Φόρου Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Δελτίο Τύπου

Παράταση πληρωμής δόσεων Φόρου Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) 13 καθώς και της πρώτης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας  (ΦΑΠ) 11 και 12, οι οποίες έληγαν στις 30/8/2013, δηλαδή σήμερα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013.
Οι φορολογούμενοι που εξοφλούν το συνολικό ποσό του ΦΕΦΠ 13 μέχρι την επόμενη Παρασκευή δικαιούνται της έκπτωσης 1,5% που προβλέπεται.
Η παράταση δίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων δεδομένου πως αρκετοί υπόχρεοι ενημερώθηκαν τις τελευταίες μέρες για την προθεσμία καταβολής των δόσεων.
Υπενθυμίζεται πως ο ΦΑΠ καταβάλλεται σε επτά μηνιαίες δόσεις για λόγους διευκόλυνσης των φορολογουμένων και πως για όσους υπόχρεους έληγε ο πρώτη δόση σήμερα, ο ΦΕΦΠ πληρώνεται σε 3 δόσεις.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1205 – ΦΕΚ Β 2183 – 04.09.2013
Παράταση προθεσμίας καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 και φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του
ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει.
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
5. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω της καθυστέρησης αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2011 και 2012 και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων των ετών 2011 και 2012 και της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ καταβολής με έκπτωση για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013, που εκκαθαρίστηκαν και ο φόρος βεβαιώθηκε το μήνα Ιούλιο 2013 και οι οποίες λήγουν την 30ή Αυγούστου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ