Πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων προσωρινού τύπου

Καθορισμός Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1103631 ΕΞ 2017
Τροποποίηση της Δ.567/21/18-4-96 ΑΥΟ «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου» (ΦΕΚ 524/Β ́/3-7-1996).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 2, του άρθρου 7, της αριθμ. Δ. 567/21/18-4-96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524/Β ́/3-7-1996) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm. Τα σήματα που θα κατασκευαστούν θα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν. Στη μία όψη θα φέρουν ειδική κόλλα η οποία 20 ́ μετά την επικόλληση δεν είναι δυνατόν να αποκολληθεί ούτε με τη χρησιμοποίηση θερμότητας. Η αντοχή τους σε θερμοκρασία πρέπει να είναι μέχρι 80 °C για μέχρι 24 συνεχείς ώρες ή και 125 °C για μέχρι μία ώρα. Επίσης, πρέπει να αντέχουν σε ψύχος τουλάχιστον μέχρι -30 °C και να μην αλλοιώνονται για τουλάχιστον 12 μήνες.
Οι διαστάσεις των αριθμών του κλάσματος επί των εκτυπωμένων σημάτων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και εκτυπωμένα επαναλαμβάνεται η φράση «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

Το χρώμα των αριθμών είναι πράσινο ανοικτό.

Η κατασκευή των σημάτων γίνεται από την Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης και παραλαμβάνονται από ειδικό υπόλογο υπάλληλο του Α ́ Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά με πρωτόκολλα παραλαβής, ο οποίος φροντίζει για την διακίνηση αυτών προς τις άλλες αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017

– – – – –
Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1118289ΕΞ2016 – ΦΕΚ B 2701 – 30.08.2016
Τροποποίηση της αριθμ. Δ. 567/21/18-4-1996 (ΦΕΚ 524/Β/3-7-1996) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2, του άρθρου 2, της αριθμ. Δ. 567/21/18-4-1996 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524/Β/3-7-1996) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για τη χορήγηση των αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου ορίζονται το Α’ Τελωνείο Εισαγωγής, ΕΦΚ και Εφοδίων Πειραιά, το Α’ Τελωνείο θεσσαλονίκης και τα Τελωνεία Πατρών και Ηρακλείου.»

Άρθρο 2
Η παράγραφος 2, του άρθρου 6, της αριθμ. Δ. 567/21/18-4-1996 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524/Β/3-7-1996) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η παραλαβή και φύλαξη των εντύπων των αδειών κυκλοφορίας προσωρινού τύπου γίνεται με πρωτόκολλα παραλαβής από ειδικό υπόλογο υπάλληλο του Α’ Τελωνείου Εισαγωγής, ΕΦΚ και Εφοδίων Πειραιά, ο οποίος φροντίζει για τη διακίνηση αυτών προς τις άλλες αρμόδιες Τελωνειακές αρχές.»

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Η ΥΑ Υπουργού Οικονομικών Δ. 567/21/18-4-1996 (ΦΕΚ 524/Β/3-7-1996) «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου»