Πληρωμές δημοσίου. Απαραίτητη ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

plirwmesΣε συμψηφισμούς χρεών και πληρωμών θα προχωρεί το Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014, παγώνοντας τις πληρωμές προς οποιονδήποτε δικαιούχο, αν υπάρχουν οφειλές φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών.

Κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού, ορίζει ότι από τις αρχές του επόμενου έτους, για κάθε δημόσια δαπάνη που περνά από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, προκειμένου να γίνει η πληρωμή θα πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αν προκύπτει οφειλή είτε για φόρους είτε για ασφαλιστικές εισφορές, τότε το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρά σε αυτόματους συμψηφισμούς, πληρώνοντας στον δικαιούχο μόνο ότι απομένει από τη διαφορά.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, πριν από την πληρωμή κάθε δημόσιας δαπάνης, αναζητούν από τις Εφορίες και το ΙΚΑ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τον δικαιούχο. Ειδικά για τις οφειλές στην Εφορία, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα προς τις ΔΟΥ με τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου πληρωμής από το Δημόσιο.

Η ΔΟΥ ελέγχει και ενημερώνει την ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί στο Taxis, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και των τυχόν αυτεπάγγελτων συμψηφισμών. Σε περίπτωση μη φορολογικά ενήμερου δικαιούχου, μόνο η οικεία ΔΟΥ πιστώνει με το ποσό του χρηματικού εντάλματος τις οφειλές και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά είσπραξης.

Το πάγωμα πληρωμών θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος στερείται φορολογικής ενημερότητας λόγω μη υποβολή δήλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση το χρηματικό ένταλμα πληρωμής παραμένει σε εκκρεμότητα με τον χαρακτηρισμό «Δέσμευση από ΔΟΥ» και δεν εξοφλείται μέχρι την τακτοποίηση των φορολογικών ή λοιπών υποχρεώσεων του φορολογουμένου.

Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και για χρεωστική ασφαλιστική ενημερότητα. Διενεργείται αυτεπάγγελτα παρακράτηση του συνόλου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού με την υπό πληρωμή απαίτηση και εφόσον προκύπτει καταβλητέο ποσό, αυτό πιστώνεται και αποδίδεται μέσω της εντολής μεταφοράς στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Η διαδικασία θα γίνεται σε πρώτο στάδιο μέσω των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και σε δεύτερο στάδιο αυτοματοποιημένα

—————– Η Κοινή υπουργική απόφαση —————–

Αριθμ. 2/107929/0026 – ΦΕΚ Β 3172 – 13.12.2013

Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.α) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 26 παρ. 1 και 29 παρ. 7β του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 26 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και 28 παρ. 1β του ν. 4151/2013 (Α΄ 103).
β) Του άρθρου 60 παρ. 1, επίσης, του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 5 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και του άρθρου 76Β του ίδιου νόμου, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 44 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και 45 παρ. 1δ του ν. 3943/2011 (Α΄ 66).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
δ) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19-9-2012 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄ 2574).
4. Την υπ’ αριθ. 2302/25-11-2013 εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για το λεπτομερή καθορισμό των νέων διαδικασιών εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών, μετά τη σχετική τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων
1. Καθορίζουμε τη διαδικασία εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

α. Μετά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος, από το αρμόδιο Τμήμα/Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών και τη θεώρησή του από το Ε.Σ. στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, διενεργείται έλεγχος ως προς τα εξωτερικά στοιχεία γνησιότητας και εγκυρότητας του εντάλματος από το Τμήμα/Γραφείο Λογιστικού. Μετά την πιστοποίηση της ορθής έκδοσης του Χ.Ε. και την ενημέρωση του ηλεκτρονικού σώματος αυτού με τα στοιχεία τυχόν κατασχέσεων ή/και εκχωρήσεων και συμψηφιστέων ποσών παρέχεται στο ΟΠΣΔΠ η τελική έγκριση προς πληρωμή της δαπάνης.
Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών το Χ.Ε. ακυρώνεται και επανεκκινείται η διαδικασία έκδοσης νέου. Σε περίπτωση που κατά το ενδιάμεσο διάστημα, ήτοι μεταξύ της έκδοσης του Χ.Ε. και της αποστολής των στοιχείων του στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τυχόν συμψηφισμούς, περιέλθουν στην Υπηρεσία νέες εκχωρήσεις ή/και κατασχέσεις, διενεργούνται οι αναγκαίες προσαρμογές στα ηλεκτρονικά στοιχεία του Χ.Ε.

β. Η εξόφληση του Χ.Ε. διενεργείται με ηλεκτρονική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού που δημιουργείται στο ΟΠΣΔΠ, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Λογιστικού Τμήματος ή Γραφείου και πίστωση του/των πληρωτέου/ων ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τους τελικούς δικαιούχους. Η εντολή αυτή αποστέλλεται μέσω διεπαφής στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για εκτέλεση [πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασμού του δικαιούχου με χρέωση του λογαριασμού 200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», υπολογαριασμός 200207].
Στην Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του δικαιούχου ως έχει στο Χ.Ε. και όχι τυχόν εκπρόσωπών του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατασχέσεων και εκχωρήσεων, όπως και των εταιρειών που λύονται και βρίσκονται σε εκκαθάριση και δεν υπάρχει λογαριασμός με την επωνυμία τους.
Κάθε ηλεκτρονική εντολή αποτελεί για την ΤτΕ εντολή πληρωμής και εκτελείται μετά από συστημικό έλεγχό της αυτόματα, χωρίς παρεμβάσεις, παρεχομένης προς τούτο, σχετικής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Ειδικότερα ο πιστοποιημένος χρήστης – υπάλληλος της αρμόδιας ΥΔΕ αναζητεί, μέσω ΟΠΣΔΠ, ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ΤτΕ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τα αναλυτικά στοιχεία πίστωσης του λογ/σμού του δικαιούχου, το ποσό καταβολής και ο χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγής (χρονοσήμανση σε επίπεδο ημέρας) σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήματος των Διεπαφών είναι διαθέσιμα στο ΟΠΣΔΠ και η εκτύπωσή τους επέχει θέση επιβεβαίωσης της πληρωμής (extrait τραπεζικής συναλλαγής). Αντίγραφο του εν λόγω αποδεικτικού εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού επισυνάπτεται τόσο στο πρωτότυπο του Χ.Ε. που αποστέλλεται μετά των δικαιολογητικών εξόφλησης στην αρμόδια για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), όσο και στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» του Χ.Ε. που φυλάσσεται από την οικεία Υ.Δ.Ε.

γ. Με την ίδια Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού αποδίδονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, που έχουν υπολογιστεί και αναγράφονται επί των εκδιδόμενων Χ.Ε.

δ. Τα παρακρατημένα υπέρ του Δημοσίου ποσά και τα ποσά (μέρος ή/και το σύνολο) της απαιτήσεως των τελικών δικαιούχων του χρηματικού εντάλματος που τυχόν συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το ελληνικό δημόσιο δεν περιλαμβάνονται στην Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και εμφανίζονται κατά περίπτωση στους αντίστοιχους λογαριασμούς λογιστικής καθώς και στον απολογισμό, ισολογισμό και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Κράτους με τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.

ε. Οι εντολές μεταφοράς αποστέλλονται, περιοδικά εντός της ημέρας, προς την ΤτΕ μέσω διεπαφής των πληροφοριακών συστημάτων εντολέως (ΟΠΣΔΠ) και αποδέκτη της εντολής (ΤτΕ).

στ. Σε περίπτωση μη επιτυχούς παραλαβής της ηλεκτρονικής Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού, η ΤτΕ ενημερώνει σχετικά το ΟΠΣΔΠ μέσω ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου. Στην περίπτωση αυτή η σχετική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού ακυρώνεται και μετά από σχετικό έλεγχο παράγεται στο ΟΠΣΔΠ νέα εντολή, που αποστέλλεται, επίσης, στην ΤτΕ.

ζ. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανωτέρω ηλεκτρονικής εντολής η ΤτΕ ενημερώνει το ΟΠΣΔΠ μέσω ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου για το λόγο της μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής οπότε και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές τακτοποιήσεις.

η. Κατά την ημερομηνία valeur πραγματοποιείται η λογιστικοποίηση της εξόφλησης του Χ.Ε. και των παρακρατουμένων υπέρ του Δημοσίου ποσών και μεταβάλλεται η κατάσταση του Χ.Ε. στο ΟΠΣΔΠ από «ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤτΕ» σε «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ».

θ. Για την εξόφληση των Χ.Ε. ενημερώνεται αυτόματα το Μητρώο Δεσμεύσεων και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ο δικαιούχος.

Άρθρο 2
Επιστροφές πληρωτέων ποσών.
1.α. Τα πληρωτέα ποσά των Χ.Ε. που επιστρέφονται, ύστερα από τυχόν ανεπιτυχή εκτέλεση της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού, από τις πληρώτριες τράπεζες, λόγω λανθασμένου ή κλειστού τραπεζικού λογαριασμού, κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου που συστήνεται στο κεντρικό κατάστημα της ΤτΕ υπό την ομάδα 234 – Διάφοροι Ειδικοί λογαριασμοί Νο 23/2341149800 IBAN GR930100230000002341149800 με τίτλο «Ε.Δ.-Υπουργείο Οικονομικών – Λογαριασμός παρακολούθησης επιστρεφόμενων ποσών κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων, από τις ΥΔΕ».
β. Η παρακολούθηση του λογαριασμού ανατίθεται στη Δ24 – Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου.

2. Η κίνηση (χρεοπίστωση) του ανωτέρω λογαριασμού διενεργείται ως ακολούθως:
α. Πιστώνεται με τα ποσά που επιστρέφονται από τις πληρώτριες τράπεζες.
β. Χρεώνεται με τα:
(αα) ποσά της ειδικής εντολής εξόφλησης των δικαιούχων που εκδίδεται ύστερα από ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, για τα επιστρεφόμενα πληρωτέα ποσά των δικαιούχων,
(ββ) τυχόν επιστρεφόμενα και μη καταβληθέντα στους δικαιούχους πληρωτέα ποσά προϊόντων χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία παραγράφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με ισόποση πίστωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ε.Δ.-Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών/Υπολογαριασμός Νο 200548 – Λοιπά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού» και στη μερίδα του Γραφείου Συμψηφισμών,
Το Γραφείο Συμψηφισμών της Δ24 – Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ. Κράτους με την αναγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό του Δημοσίου Νο 200548 το εμφανίζει στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού υπό ΚΑΕ Εσόδου 3919 «Απρόβλεπτα έσοδα» και ενημερώνει τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
(γγ) τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει, μηνιαία, στη Δ24 – Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου/Τμήμα Α΄, μηχανογραφικό ή/και φυσικό (έγχαρτο) αντίγραφο κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού, και στα Τμήματα Α΄ και Γ΄ της ανωτέρω Δ/νσης αντίγραφο της πίστωσης του λογαριασμού Νο 200548 για τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών στη δημόσια ληψοδοσία.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε.
Α. ΓΕΝΙΚΑ.
1. Τα δικαιολογητικά εξόφλησης επισυνάπτονται στο πρωτότυπο του Χ.Ε. και αποστέλλονται μαζί με το αποδεικτικό εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού στην αρμόδια για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Τα δικαιολογητικά εξόφλησης θα προσκομίζονται στις Υ.Δ.Ε. μαζί με τα δικαιολογητικά έκδοσης του Χ.Ε. Εάν απαιτείται κάποιο νεώτερο χρονικά δικαιολογητικό, αυτό δύναται να προσκομίζεται μέχρι την αποστολή των στοιχείων εξόφλησης του Χ.Ε. στο TAXIS για συμψηφισμούς.

3. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα, θεωρημένα από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, Ν.Π.Δ.Δ., Κ.Ε.Π. και δικηγόρους, με την προϋπόθεση ότι επ’ αυτών φαίνεται η θεώρηση της εκδούσας αρχής. Η θεώρηση της εκδούσας αρχής πρέπει να φαίνεται ότι έγινε μέσα στο έτος εξόφλησης των τίτλων ή όπως κατά περίπτωση προαναφέρεται (π.χ. παλαιότερα καταστατικά εταιρειών).

4. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, της Περιφέρειας, από δικηγόρους, Πρεσβείες και Προξενεία, πιστοποιημένοι μεταφραστές, νόμιμα θεωρημένα και με βεβαίωση επί αυτών για την πιστή μετάφραση. Επιπλέον έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή Κράτους που έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης [ν. 1497/1984 (Α΄ 188)] πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη από τη σύμβαση αυτή επισημείωση «APOSTILLE».

5. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν άρθρο πλην της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και απαιτούνται για την εξόφληση των τίτλων πληρωμής δεν υπάγονται στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων από τις Υ.Δ.Ε. ορίζονται ειδικότερα ως ακολούθως:
1. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων, όπου απαιτείται.

2.α.) Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
β) Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος ή τελεί υπό κηδεμονία προσκομίζεται το νομικής μορφής έγγραφο που ορίζει η δικαστική απόφαση το πρόσωπο που έχει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του ατόμου που είναι δικαιούχος της απαίτησης κατά του δημοσίου.

3. Εκτός των ανωτέρω απαιτούνται, κατά περίπτωση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Εκχωρήσεις ή κατασχέσεις:
Απαιτείται η αναγγελία εκχώρησης ή το κατασχετήριο, αντίστοιχα, τηρουμένων των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 95 του ν. 2362/1995 όπως ισχύει, καθώς και τα ανωτέρω παρ. 1 και 2 δικαιολογητικά του εκδοχέα ή του υπέρ ου η κατάσχεση.
β. Κοινοπραξίες – Κοινωνίες.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία το έχουν καταθέσει, όπου αναγράφονται τα μέλη της κοινοπραξίας. Για τις κοινοπραξίες αυτοκινητιστών (φορτηγών, ταξί κ.λπ.) όταν δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό, απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναγράφονται οι ιδιοκτήτες.
γ. Συγχώνευση εταιρειών.
Στην περίπτωση που έχει γίνει συγχώνευση εταιρείας που ήταν πιστωτής του Δημοσίου με κάποια άλλη, απαιτείται το καταστατικό της συγχώνευσης όπου πρέπει να φαίνεται η ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων από τη νέα εταιρεία. Το εν λόγω καταστατικό πρέπει να είναι θεωρημένο από το Πρωτοδικείο. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε στο καταστατικό.
δ. Εταιρεία σε κατάσταση λύσης.
Το διαλυτικό, όπου φαίνεται ο εκκαθαριστής, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Περιφέρεια κατά περίπτωση, ο οποίος και νομιμοποιείται να εισπράξει ή το Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύτηκε η διαλυτική πράξη.
Αν δεν ορίζεται εκκαθαριστής στο διαλυτικό, απαιτείται το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το τελευταίο καταστατικό τους, καθώς και τα Φ.Ε.Κ. με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή το καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένα από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Περιφέρεια προκειμένου περί Α.Ε. για να αναζητηθεί αν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής σε περίπτωση λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται εκκαθαριστής ούτε σ’ αυτά, ο τίτλος εξοφλείται σε όλους τους εταίρους. Αν κάποιος από τους εταίρους διαφωνεί και προσφεύγει ο ίδιος ή όποιος, έχει έννομο συμφέρον στο δικαστήριο ο εκκαθαριστής ορίζεται με απόφασή του.
Ειδικά και μέχρι του ποσού των 3.000 ΕΥΡΩ, επιτρέπεται η εξόφληση με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι ενεργεί την εκκαθάριση και αναλαμβάνει την ευθύνη να αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και αποδειχθεί ότι δικαιούται να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό.
ε. Κληρονόμοι αποβιωσάντων δικαιούχων.
i) Μέχρι του ποσού των 1.500 ΕΥΡΩ κατά τίτλο, η εξόφληση διενεργείται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η χρονολογία αποβιώσεως του αναφερόμενου στον τίτλο δικαιούχου και ότι ο δηλών είναι ο μοναδικός κληρονόμος του. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση ο κάθε ένας αναφέρει και τους λοιπούς κληρονόμους.
Η Υ.Δ.Ε. που εξοφλεί τον τίτλο υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. που φορολογούνται οι κληρονόμοι για τα ποσά που τους καταβάλλονται.
ii) Άνω του ποσού των 1.500 ΕΥΡΩ κατά τίτλο [και όπως διαμορφώνεται κάθε φορά του ποσού του άρθρου 107 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2946/2001 και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών] η εξόφληση γίνεται με την προσκόμιση του κατά το άρθρο 105 του ν. 2961/2001 (Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών – Δωρεών) πιστοποιητικού του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., στο οποίο βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόμο δήλωση φόρου κληρονομιάς, με τα επισυναπτόμενα και μνημονευόμενα έγγραφα νομιμοποίησης του δηλούντος καθώς και ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση η προς είσπραξη απαίτηση και καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος.
Όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς αντί του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δήλωσης, από το τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι εξοφλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς (σχετική η παρ. 5 του ν. 3220/2004). Επίσης, κάθε κληρονόμος αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση το ποσοστό που αναλογεί στους συγκληρονόμους όταν αυτό δεν προκύπτει από τη δήλωση κληρονομιάς.
Εάν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κληρονόμων και οποιοσδήποτε από αυτούς προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, η Υ.Δ.Ε. ακυρώνει το σχετικό Χ.Ε. και επιστρέφει τα δικαιολογητικά στην οικονομική Υπηρεσία του Διατάκτη.
iii) Εάν υπάρχει τίτλος πληρωμής οποιουδήποτε ύψους και επιμεριζόμενο το ποσό τους κληρονόμους δίνει κατά κληρονόμο μέχρι 1.500 ΕΥΡΩ τότε η εξόφληση γίνεται με τη διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης.
στ. Κάτοικοι εξωτερικού.
Απαιτείται το υπό στοιχείο 2 δικαιολογητικό είτε ο λογαριασμός τηρείται στην Ελλάδα είτε σε χώρα του εξωτερικού.

Άρθρο 4
Θέματα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
1. Οι αναγκαίες για την πληρωμή της συγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ενημερότητες του/των δικαιούχων (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω διεπαφών μεταξύ ΟΠΣΔΠ και Πληροφοριακών συστημάτων ασφαλιστικών ταμείων και TAXIS.

2. Σε περίπτωση χρεωστικής ασφαλιστικής ενημερότητας διενεργείται αυτεπάγγελτα παρακράτηση του συνόλου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού με την υπό πληρωμή απαίτηση και εφόσον προκύπτει καταβλητέο ποσό, το ισόποσο πιστώνεται και αποδίδεται μέσω της εντολής μεταφοράς στο λογαριασμό του δικαιούχου.

3. Κατά την αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου του Χ.Ε. και τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό ακολουθείται, μέσω αμφίδρομης διεπαφής των πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΣΔΠ και TAXIS, αναλυτικά, η ακόλουθη διαδικασία:
α. Υποβολή, ηλεκτρονικά, αιτήματος προς τη Δ.Ο.Υ., το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ.), και όλων των τυχόν εμπλεκομένων (εκδοχέων, των υπέρ ων η κατάσχεση κ.λπ.) καθώς και του εκδοθέντος χρηματικού εντάλματος.
β. Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει τη φορολογική ενημερότητα των δικαιούχων και ενημερώνει την εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί προς τούτο στο TAXIS με τα αποτελέσματα του ελέγχου και των τυχόν αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.
γ. Σε περίπτωση μη φορολογικά ενήμερου δικαιούχου λόγω οφειλών του μόνο η οικεία Δ.Ο.Υ. πιστώνει με το ποσό του Χ.Ε. τις οφειλές του και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά είσπραξης, ενημερώνοντας το ημερολόγιο είσπραξης. Στη συνέχεια εκδίδεται γραμμάτιο συμψηφιστικής διαχείρισης σε εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό και ενημερώνεται η ανωτέρω εφαρμογή.
δ. Στη συνέχεια επιστρέφεται στην Υ.Δ.Ε. η αιτηθείσα πληροφορία, προκειμένου με την εντολή μεταφοράς προς την ΤτΕ να πιστωθεί/τακτοποιηθεί ο ανωτέρω λογαριασμός. Σε περίπτωση δε που το ποσό του Χ.Ε. είναι μεγαλύτερο των χρεών του δικαιούχου η διαφορά (ποσό Χ.Ε. – χρέη δικαιούχου) θα πιστώνεται, μέσω της ΤτΕ, στο λογαριασμό του/των δικαιούχου/ων.
ε. Στις λοιπές των περιπτώσεων μη φορολογικής ενημερότητας του/των δικαιούχων (μη υποβολή δηλώσεων, δέσμευση ΦΕ) η πληροφορία επιστρέφεται στην Υ.Δ.Ε. και ειδοποιείται ο δικαιούχος. Το Χ.Ε. παραμένει σε εκκρεμότητα (κατάσταση «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.») μέχρι την τακτοποίηση των φορολογικών ή λοιπών υποχρεώσεων του φορολογουμένου.

Άρθρο 5
Διακίνηση εντολών μεταφοράς – Ασφάλεια Πληροφοριών.
1. Η διακίνηση των ηλεκτρονικών εντολών της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται υποχρεωτικά με την τήρηση των προβλεπόμενων όρων ασφαλείας. Προς τούτο απαιτείται η πιστοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της αρμόδιας ΥΔΕ [αυθεντικοποίηση (αρθ. 3 ν. 3979/2011)] στο ΟΠΣΔΠ, μέσω του οποίου διακινούνται οι ηλεκτρονικές εντολές. Ο ανωτέρω πιστοποιείται ως χειριστής – χρήστης των υπόψη εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού στο ΟΠΣΔΠ χορηγουμένου προς τούτο κωδικού πρόσβασης (PASSWORD).

2. Οι πιστοποιημένοι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την πληρότητα, εγκυρότητα, νομιμότητα, κανονικότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που τηρούνται στο ΟΠΣΔΠ μέσω του οποίου διακινούνται οι ηλεκτρονικές πληρωμές.

3. Η ΤτΕ ευθύνεται, επίσης, για την ασφάλεια των πληροφοριών που λαμβάνει ηλεκτρονικά, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που καταχωρεί, τηρεί, διακινεί ή διαχειρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και για την ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχει κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών που υποδέχεται.

Άρθρο 6
Λογιστική παρακολούθηση εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων.
Α. Συνιστώνται και τροποποιούνται λογαριασμοί της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης του Π.Δ. 15/2011 ως ακολούθως:
1.α. Συστήνονται υπό το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 48.00 οι ακόλουθοι λογαριασμοί:
αα) 48.00.03 (τριτοβάθμιος) με τίτλο «Συμψηφισμός απαιτήσεων – υποχρεώσεων δικαιούχων υπέρ Δημοσίου από χρηματικά εντάλματα» και 48.00.03.0000 (τεταρτοβάθμιος) με τίτλο «Συμψηφισμός απαιτήσεων – υποχρεώσεων δικαιούχων υπέρ Δημοσίου από χρηματικά εντάλματα».
ββ) Ο λογαριασμός 48.00.03.0000 χρεοπιστώνεται για την παρακολούθηση των συμψηφισμών που διενεργούνται, από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες μεταξύ, απαιτήσεων δικαιούχων – κατασχόντων – εκδοχέων – κληρονόμων κ.λπ. από το προϊόν χρηματικών ενταλμάτων που εξοφλούνται από τις Υ.Δ.Ε. μέσω ΤτΕ, με υποχρεώσεις αυτών από βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ.

2.α. Συστήνονται υπό το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 48.02 οι ακόλουθοι λογαριασμοί:
αα) 48.02.02 (τριτοβάθμιος) με τίτλο «Αποκατάσταση παγίων προκαταβολών μέσω ΥΔΕ» και
ββ) 48.02.02.0000 (τεταρτοβάθμιος) με τίτλο «Αποκατάσταση παγίων προκαταβολών μέσω ΥΔΕ».
β. Ο λογαριασμός 48.02.02.0000 χρεοπιστώνεται με τα ποσά που αποδίδονται στους υπολόγους παγίων προκαταβολών της Κεντρικής Διοίκησης κατά την διαδικασία αποκατάστασης αυτών. Ειδικότερα ο λογαριασμός πιστώνεται με την θεώρηση των σχετικών ενταλμάτων και χρεώνεται με την εξόφληση αυτών από τις Υ.Δ.Ε.

3. Ο τίτλος του τριτοβάθμιου λογαριασμού 48.02.01 και του τεταρτοβάθμιου λογαριασμού 48.02.01.0000 τροποποιείται και διαμορφώνεται – τίθεται ως εξής: «Αποκατάσταση παγίων προκαταβολών μέσω Κεντρικών Διευθύνσεων».

4.α. Ο τίτλος του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 53.02 τροποποιείται και διαμορφώνεται – τίθεται ως εξής: «Κατασχέσεις – Εκχωρήσεις – Κληρονομίες και λοιπές περιπτώσεις».
β. Στους υπολογαριασμούς του ανωτέρω λογαριασμού παρακολουθούνται, κατά περίπτωση, τα ποσά που καταβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) για αμοιβές, αποζημιώσεις κ.λπ. αρχικών δικαιούχων λόγω κατάσχεσης, εκχώρησης, κληρονομίας, πληρεξουσιότητας και λοιπές περιπτώσεις.

5. Συστήνονται υπό το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 53.02 οι κατωτέρω τριτοβάθμιοι και τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί:
α.(i) 53.02.02 (τριτοβάθμιος) με τίτλο «Κατασχέσεις από χρηματικά εντάλματα» και 53.02.02.0000 (τεταρτοβάθμιος) με τίτλο «Κατασχέσεις από χρηματικά εντάλματα».
(ii) Ο λογαριασμός 53.02.02.0000 πιστώνεται με το προϊόν των χρηματικών ενταλμάτων (πλην Χ.Ε. για μισθοδοσία που παρακολουθείται στους λογαριασμούς 53.02.00.0000 και 53.02.01.0000), των οποίων η εξόφληση πραγματοποιείται από τις Υ.Δ.Ε. μέσω της ΤτΕ και βάσει σχετικών δικαστικών αποφάσεων αποδίδεται αντί του δικαιούχου στον υπέρ ου η κατάσχεση. Ο λογαριασμός χρεώνεται με την καταβολή των σχετικών ποσών στον υπέρ ου η κατάσχεση κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων.
β.(i) 53.02.03 (τριτοβάθμιος) με τίτλο «Εκχωρήσεις από χρηματικά εντάλματα» και 53.02.03.0000 (τεταρτοβάθμιος) με τίτλο «Εκχωρήσεις από χρηματικά εντάλματα».
(ii) Ο λογαριασμός 53.02.03.0000 πιστώνεται με το προϊόν των χρηματικών ενταλμάτων (πλην Χ.Ε. για μισθοδοσία) που εξοφλούνται από τις Υ.Δ.Ε. μέσω της ΤτΕ, το οποίο έχει εκχωρηθεί, από τον δικαιούχο αυτών, σε συγκεκριμένους εκδοχείς. Ο λογαριασμός χρεώνεται με την καταβολή των σχετικών ποσών στο δικαιούχο/εκδοχέα κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων.
γ.(i) 53.02.04 (τριτοβάθμιος) με τίτλο «Κληρονόμοι προϊόντων χρηματικών ενταλμάτων και δικαιούχοι λοιπών περιπτώσεων» και 53.02.04.0000 (τεταρτοβάθμιος) με τίτλο «Κληρονόμοι προϊόντων χρηματικών ενταλμάτων και δικαιούχοι λοιπών περιπτώσεων».
(ii) Ο λογαριασμός 53.02.04.0000 πιστώνεται με το προϊόν των χρηματικών ενταλμάτων (πλην Χ.Ε. για μισθοδοσία) που εξοφλούνται από τις ΥΔΕ μέσω ΤτΕ και το οποίο λόγω θανάτου του αρχικού δικαιούχου αποδίδεται στους κληρονόμους αυτού. Ο λογαριασμός χρεώνεται με την καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους κληρονόμους κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων.
Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται επίσης και τα ποσά που αποδίδονται σε λοιπές περιπτώσεις δικαιούχων, που δεν παρακολουθούνται στους λογαριασμούς των προηγούμενων παραγράφων, οι οποίοι για διάφορες αιτίες υποκαθιστούν τον αρχικό δικαιούχο στο δικαίωμά του.

6.α. Συστήνονται υπό το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 53.20 οι ακόλουθοι λογαριασμοί:
αα) 53.20.01 (τριτοβάθμιος) με τίτλο «Κρατήσεις υπέρ τρίτων από χρηματικά εντάλματα» και
ββ) 53.20.01.0000 (τεταρτοβάθμιος) με τίτλο «Κρατήσεις υπέρ τρίτων από χρηματικά εντάλματα».
β. Ο λογαριασμός 53.20.01.0000 πιστώνεται με τα ποσά των κρατήσεων που εισπράττονται υπέρ τρίτων και αναγράφονται στα χρηματικά εντάλματα που εξοφλούνται από τις ΥΔΕ μέσω ΤτΕ (πλην Χ.Ε. για μισθοδοσία), και χρεώνεται με την απόδοση των αντίστοιχων ποσών στους δικαιούχους (τρίτους) κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων.

7. Ο τίτλος του τριτοβάθμιου λογαριασμού 53.20.00 και του τεταρτοβάθμιου λογαριασμού 53.20.00.0000 τροποποιείται και διαμορφώνεται – τίθεται ως εξής: «Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων από Δ.Ο.Υ./ΕΛΔΑΠ/Δ24».
Β. Ορίζουμε ως δικαιολογητικά των λογιστικών εγγραφών που διενεργούνται κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων από τις Υ.Δ.Ε., μέσω της ΤτΕ, για τον κατασταλτικό έλεγχο του Απολογισμού – Ισολογισμού του Κράτους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα ακόλουθα:
α. το Μηνιαίο Ημερολόγιο (αναφορά) Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και
β. η μηνιαία κίνηση του λογαριασμού του ελληνικού δημοσίου Νο 200207.

Άρθρο 7
Διαδικασία αποστολής εξοφληθέντων Χ.Ε. στο Ε.Σ.
1. Εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα αποστέλλονται, από τις Υ.Δ.Ε., στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ., που διενεργεί τον έλεγχο επί των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών χρηματικής διαχείρισης τα πρωτότυπα των εξοφληθέντων κατά τον προηγούμενο μήνα χρηματικών ενταλμάτων, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε. του αρθ. 3 της παρούσας, καθώς και από το αποδεικτικό Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.

2. Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στο Ε.Σ. με αναλυτικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα τα εξοφληθέντα Χ.Ε. και το ποσό αυτών. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται σε (2) δύο αντίτυπα το ένα εκ των οποίων επιστρέφει υπογεγραμμένο με την ένδειξη «παρελήφθη» και την ημερομηνία παραλαβής.

Άρθρο 8
Τραπεζικά έξοδα.
1. Τα έξοδα της ΤτΕ που προκύπτουν κατά την εξόφληση των Χ.Ε. θα χρεώνονται οίκοθεν από την Τράπεζα στο λογαριασμό 200207 του ελληνικού δημοσίου που τηρείται σ’ αυτήν.

2. Η εμφάνιση των εν λόγω εξόδων στη δημόσια ληψοδοσία γίνεται με την έκδοση συμψηφιστικών Χ.Ε. σε βάρος σχετικών πιστώσεων του Ειδ. Φ.23-200 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών με μέριμνα της Δ24 – Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου.

3. Δικαιολογητικά για την έκδοση του σχετικού συμψηφιστικού Χ.Ε. ορίζονται η: α) αναγγελία ή extrait της ΤτΕ, β) εσωτερική εντολή εμφάνισης στα λογιστικά βιβλία του Κράτους της χρέωσης του λογαριασμού 200207 που εκδίδεται από τη Δ24 – Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου και γ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την τακτοποίηση της πληρωμής.

Άρθρο 9
Υποστηρικτικές δομές – Τρόπος τήρησης βιβλίων.
1. Η υποστήριξη του συστήματος εξόφλησης των δημόσιων δαπανών, από τις Υ.Δ.Ε, γίνεται, μέσω του ΟΠΣΔΠ, με τις ακόλουθες υποστηρικτικές δομές:
α. Μητρώο Δικαιούχων.
β. Μητρώο Κατασχέσεων.
γ. Μητρώο Εκχωρήσεων Απαιτήσεων.
Υποδείγματα των ανωτέρω μητρώων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας.

2. α. Μητρώο Δικαιούχων
Το Μητρώο Δικαιούχων είναι κεντρικό και ενιαίο και η τήρησή του αποβλέπει στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση στοιχείων όλων των πιστωτών του Δημοσίου, των υπολόγων Χ.Ε.Π. και όλων εν γένει των δικαιούχων χρηματικών ποσών από το Δημόσιο.
Κατά τη ροή εισόδου των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών καταχωρίζονται στο Μητρώο από τον εκκαθαριστή τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων Χ.Ε. και ιδίως: ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου/επωνυμία εταιρείας, ταχ/κή διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. (τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω διεπαφής ΟΠΣΔΠ με TAXIS), τηλέφωνο και e-mail, Αριθμός Μητρώου Εργοδότη/ Ασφαλισμένου (ΑΜΕ/ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ, Α.Δ.Τ., ΑΜΚΑ, συνεργαζόμενη τράπεζα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ή/και Swift/Bic, (υποχρεωτικά για λογαριασμούς αλλοδαπής) τύπος λογαριασμού (ΠΡ επί προσωπικού λογ/σμού, ΧΕ επί λογ/σμού υπολόγου ΧΕΠ, ΠΠ επί λογ/σμού παγίας προκαταβολής, ΚΡ επί λογ/σμού κρατήσεων και ΑΤ επί λογ/σμού απόδοσης στο ΙΚΑ).
β. Μητρώο Κατασχέσεων
Το Μητρώο Κατασχέσεων είναι ενιαίο και προσβάσιμο από τους χρήστες του συστήματος και αποσκοπεί στην καταγραφή, παρακολούθηση και αποθήκευση όλων των δικαστικών αποφάσεων κατάσχεσης που κοινοποιούνται στις Υ.Δ.Ε.
Στο Μητρώο καταχωρίζονται, από τον εκκαθαριστή, τα στοιχεία των κατασχέσεων χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ώρα επίδοσης στην Υ.Δ.Ε. του κατασχετηρίου, ο αριθμός της σχετικής δικαστικής απόφασης και το ποσό της κατάσχεσης. Καταχωρίζονται, επίσης, τα στοιχεία του υπέρ ού η κατάσχεση δικαιούχου (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχ. δ/νση, τηλέφωνο και e-mail, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ΑΜΕ/ΑΜΑ ΙΚΑ και Α.Δ.Τ.) και τα στοιχεία των αρχικών δικαιούχων της σχετικής απαιτήσεως (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχ/κή διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. ΑΜΕ/ΑΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Α.Δ.Τ. συνεργαζόμενη τράπεζα και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ/BIC), το υπόλοιπο της υπό κατάσχεσης απαίτησης, τις προβλεπόμενες κοινοποιήσεις του κατασχετηρίου κ.λπ.
γ. Μητρώο Εκχωρήσεων
Καταχωρίζονται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο και κατ’ αντιστοιχία τα στοιχεία που αναφέρονται στο Μητρώο Κατασχέσεων.

3. Η εισαγωγή των στοιχείων των δικαιούχων στα Μητρώα της προηγούμενης παραγράφου, ανατίθεται στις οικείες Υ.Δ.Ε. Η ενημέρωση και η συντήρηση των στοιχείων των μητρώων αυτών διενεργείται αυτόματα μέσω του ΟΠΣΔΠ.

4. Το ημερολόγιο εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των εξοφλημένων, μέσω Τράπεζας Ελλάδας, Χ.Ε. ενημερώνεται ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του συνόλου των παραγομένων εντολών πληρωμής (εκτελεσθεισών και μη).

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις.
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας εξόφλησης των Χ.Ε. από τις Υ.Δ.Ε. και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του ΟΠΣΔΠ με το TAXIS (ανάπτυξη σχετικής διεπαφής) ακολουθείται για το συμψηφισμό απαιτήσεων – οφειλών στο δημόσιο η κατωτέρω διαδικασία:
Ο αρμόδιος λογιστής της οικείας Υ.Δ.Ε., ως πιστοποιημένος χρήστης του TAXIS, ελέγχει τη φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου του Χ.Ε. Προς τούτο αιτείται ηλεκτρονικά την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική διαδικασία, το οποίο και εκτυπώνεται, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οπότε και προχωρεί κανονικά η διαδικασία εξόφλησης του Χ.Ε.
Σε περίπτωση μη φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου διακρίνονται οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις: i) υπάρχουν οφειλές ii) δεν έχουν υποβληθεί οι εκ του νόμου οριζόμενες φορολογικές δηλώσεις ή υπάρχει εντολή μη έκδοσης Α.Φ.Ε. και iii) υπάρχουν οφειλές και δεν έχουν υποβληθεί οι εκ του νόμου οριζόμενες φορολογικές δηλώσεις. Εν προκειμένω η Δ.Ο.Υ. στην απάντησή της στη σχετική αίτηση της Υ.Δ.Ε., αναφέρει υποχρεωτικά το λόγο της μη φορολογικής ενημερότητας.
Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή ορίζεται κατά υποπερίπτωση ως εξής:
i) Ο αρμόδιος λογιστής αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (FAX), στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του παραρτήματος που περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία και σχετικό αίτημα για συμψηφισμό της εκκαθαρισμένης και βέβαιης απαίτησης του δικαιούχου με οφειλές αυτού. Η Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό [άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) (Α΄ 90) όπως ισχύει] και επιστρέφει ομοίως με FAX την πληροφορία ότι συμψήφισε συγκεκριμένο ποσό οφειλών και κατόπιν αυτού ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, εφόσον απομένει υπόλοιπο προς καταβολή ποσό.
Κατά το συμψηφισμό η Δ.Ο.Υ. εκδίδει τα προβλεπόμενα παραστατικά είσπραξης και χρεώνει παράλληλα το σχετικό εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό. Ο λογιστής – χρήστης της Υ.Δ.Ε. συμπληρώνει βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν από τη Δ.Ο.Υ. με παρέμβασή του στα ηλεκτρονικά στοιχεία εξόφλησης του Χ.Ε. το/τα συμψηφισθέν/τα ποσό/ά οπότε και προκύπτει το καταβλητέο στο/στους δικαιούχο/ους ποσό.
ii) Ενημερώνεται ο δικαιούχος του Χ.Ε. ο οποίος καλείται να τακτοποιήσει τις φορολογικές ή λοιπές εκκρεμότητές του και να υποβάλει τις αντίστοιχες φορολογικές ή λοιπές δηλώσεις. Μετά ταύτα ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης.
iii) Η Δ.Ο.Υ. συμψηφίζει όλο το ποσό και εκδίδει τα προβλεπόμενα παραστατικά είσπραξης, χρεώνοντας για το σύνολο του ποσού το σχετικό εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό. Ο λογιστής – χρήστης της Υ.Δ.Ε. συμπληρώνει βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν από τη Δ.Ο.Υ. με παρέμβασή του τα ηλεκτρονικά στοιχεία του εντάλματος.
Σε περίπτωση ύπαρξης εκχωρήσεων ή κατασχέσεων, η οικεία Υ.Δ.Ε. αποστέλλει αίτημα προς τη Δ.Ο.Υ. του αρχικού δικαιούχου και ζητά αναλυτική πληροφόρηση για όλους τους ΑΦΜ (δικαιούχου, εκδοχέα, υπέρ ου η κατάσχεση κ.λπ.). Η Δ.Ο.Υ. εκδίδει τα σχετικά παραστατικά και απαντώντας ενημερώνει για τα ποσά που έχει συμψηφίσει κατά ΑΦΜ. Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών στοιχείων εξόφλησης του Χ.Ε. διενεργείται από το λογιστή της αρμόδιας Υ.Δ.Ε., κατά ΑΦΜ.

2. Μέχρι την ανάπτυξη της διεπαφής της παρ. 1, του άρθρου 4, της παρούσης μεταξύ ΟΠΣΔΠ και πληροφοριακών συστημάτων ασφαλιστικών ταμείων και συγκεκριμένα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής, η ασφαλιστική ενημερότητα θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από το λογιστή – πιστοποιημένο χρήστη της οικείας Υ.Δ.Ε. με χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που παρέχεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Οι Δ.Ο.Υ. ενημερώνουν εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2014 τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε (που έχουν εκκαθαρίσει τις δαπάνες του Διατάκτη – φορέα επί των οποίων υπάρχει κατάσχεση ή εκχώρηση) για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασχέσεων – εκχωρήσεων που υφίσταται κατά την 31-12-2013 και αποστέλλουν αντίγραφα των αναγγελιών, εκχωρήσεων και κατασχέσεων.

4. Μέχρι τη λειτουργία ηλεκτρονικά του Μητρώου Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων οι Υ.Δ.Ε. θα τηρούν σχετικά αρχεία εξωσυστημικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

5. Μέχρι την ανάπτυξη και λειτουργία σχετικής εφαρμογής στο ΟΠΣΔΠ για την εξόφληση των Χ.Ε. ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του φορέα και ο δικαιούχος.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ