Ποσό της προκαταβολής που χορηγείται στις επικουρικές συντάξεις

Με διατάξεις του νόμου 5018/2023 χορηγείται αναδρομικά προκαταβολή στους ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και καθορίζεται το ύψος του ποσού αυτής για κάθε περίπτωση

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5018/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 25/09.02.2023
Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 89
Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης

1. Σε ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου η οποία έχει υποβληθεί πριν την 1.7.2022, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης της ίδιας κατηγορίας με την αιτούμενη επικουρική σύνταξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, χορηγείται αυτεπαγγέλτως από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) εφάπαξ προκαταβολή έναντι της επικουρικής σύνταξης, εφόσον, ειδικώς επί αιτήσεων χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, ο αιτών έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη επικουρικής ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες επικουρικής ασφάλισης, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα ή κλάδο που έχει ενταχθεί στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους δικαιούχους έως τη 15.3.2023 και το ύψος της ανέρχεται στο γινόμενο του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν μεταξύ της υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης και της 31.1.2023, πολλαπλασιαζόμενου με:

α) εκατό (100,00) ευρώ για αιτούντες τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος,

β) πενήντα (50,00) ευρώ για αιτούντες τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, καθώς και για τον επιζώντα σύζυγο αιτούντα τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου,

γ) είκοσι πέντε (25,00) ευρώ για τα δικαιοδόχα τέκνα, αιτούντα τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, εάν τέτοια υπάρχουν, ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά.

3. Η προκαταβολή της παρ. 2 είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.

 
4. Η καταβληθείσα προκαταβολή της παρ. 2 συμψηφίζεται με τα ποσά επικουρικής σύνταξης που θα χορηγηθούν με την οριστική απόφαση χορήγησης επικουρικής σύνταξης. Από τα ποσά της οριστικής επικουρικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

5. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί του αιτήματος χορήγησης επικουρικής σύνταξης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το παρόν, αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) και δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά συνταξιοδοτικών παροχών οποιασδήποτε κατηγορίας που τους καταβάλλονται ή θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης