Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης – 6 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου του Νομού Αττικής στην Διεύθυνση: Σπύρου Θεολόγου 1 και Λεωφόρος Φυλής 8η στάση ΤΚ 13122 Ίλιον Αττικής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση « Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ », Σπύρου Θεολόγου 1 & Λεωφόρος Φυλής 8η στάση ΤΚ 13122 Ίλιον Αθήνα απευθύνοντάς την στην Γραμματεία Πρωτοκόλλου (Γραφείο 6) υπόψιν κας Θεοφιλοπούλου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-2015252).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του ΕΚΑ και στο χώρο Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιλίου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.