Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας

Πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας για την Οργανική Μονάδα Αιγίου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τις 31/12.8 ΥΕ Φυλάκων (8ωρης κυκλικής απασχόλησης)
11 ΥΕ Καθαριότητας (8ωρης κυκλικής απασχόλησης)
1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (4ωρης απασχόλησης)
1 ΥΕ Πλυντών/τριών (4ωρης απασχόλησης)
1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (8ωρης απασχόλησης)
1 ΥΕ Τραπεζοκόμων (5ωρης απασχόλησης)
2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (5ωρης απασχόλησης)
2 ΥΕ Πλυντών/τριών (8ωρης απασχόλησης)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας – Ο.Μ Αιγίου, Άνω Βουλωμένο, Τ.Κ 25100 Αίγιο, στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , υπόψη της κας Κερτεζίτη Βιργινίας (τηλ 2691059431).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.