Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων ΥΕ προσωπικό Καθαριότητας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας , Τέρμα Ταυρωπού, Τ.Κ 43100 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Νοσοκομείου υπόψη κας Τσιαμούρα Μαρίας (Τηλέφωνα για επικοινωνία: 2441351486).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο Νοασοκομείο Καρδίτσας, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Καρδίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

– – –

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων ΔΕ προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας , Τέρμα Ταυρωπού, Τ.Κ 43100 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Νοσοκομείου υπόψη κας Τσιαμούρα Μαρίας (Τηλέφωνα για επικοινωνία: 2441351486)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο Νοασοκομείο Καρδίτσας, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Καρδίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.