Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑττικήςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, συνολικά πέντε (5) ατόμων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984, του Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών ως εξής:

1. Ένα στέλεχος (1) διαχείρισης φυσικού αντικειμένου.

2. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Δημιουργική Οικονομία του Κλάδου RIS).

3. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Γαλάζια Οικονομία του Κλάδου RIS).

4. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών του Κλάδου RIS).

5. Ένα (1) στέλεχος διοικητικής υποστήριξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κ. Θεόδωρου Μαραιδώνη (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2063707), με την σήμανση: Για την υπ. αριθμ. 282/21-01-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό ………, στο πλαίσιο της Πράξης Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ως τελική ημερομηνία λήψης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, των αιτήσεων σε περίπτωση αποστολής τους μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται επί του φακέλου από το φορέα αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Με την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη την αίτηση, και επιπροσθέτως, τα στοιχεία-έγγραφα, στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους

Η προκήρυξη