Προσλήψεις στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου – 16 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου διάρκειας τριών (3) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων.

8 ΥΕ εργατών πυροπροστασίας.

3 ΔΕ οδηγών πυροσβεστικού οχήματος.

1 ΔΕ χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Grader).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12, τηλ: 2294321024) εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησης στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 27-7-2017 ημέρα Πέμπτη έως και 2-8-2017 ημέρα ΤετάρτηΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα, και συγκεκριμένα

1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

2 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου

1 ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων) [Γ (C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κωνσταντίνας Μετζητάκου (τηλ. επικοινωνίας: 2294321024).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.